برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

85 41 6294 812 1021 775 4 8 7 8 3 3 6 5 5
715

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

50 27 5827 913 1425 1369 4 7 7 7 3 3 6 4 5
429

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
31 22 5804 1389 1858 855 695 4 8 7 7 2 3 5 5 5
203

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

30 10 5818 1112 4 8 7 8 3 3 5 5 5
92

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

55 29 5788 1096 1726 1404 4 7 7 7 2 3 6 5 5
142

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

55 26 5700 1391 2075 2232 4 7 7 7 3 3 5 4 5
147

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

49 27 6029 1787 2613 810 4 7 7 7 3 3 5 5 5
88

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
31 21 5739 1912 2881 1641 815 4 7 7 6 4 3 5 4 5
91

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

33 20 5703 2985 1829 3 8 7 6 2 3 5 4 5
71

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

25 16 5721 1903 3383 1274 1270 4 7 7 7 2 3 5 4 4
42

دانشگاه علوم پزشکي يزد

35 19 5893 2345 2498 1149 4 7 7 6 3 2 5 4 4
53

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

25 16 5714 2200 3043 4 7 7 7 3 3 5 4 4
40

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

30 12 5725 2175 2671 4 7 7 6 3 3 5 4 4
71

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

15 9 5947 3828 4 6 6 6 3 3 5 4 4
55

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

35 16 5684 2038 3970 2138 4 7 6 7 2 3 6 4 4
47

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

30 19 6042 1817 3138 4 7 7 6 3 3 6 5 5
49

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

30 13 5478 2460 2766 4 7 7 6 3 3 5 4 4
35

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
14 8 5963 2072 2446 4 8 7 6 3 2 5 4 4
24

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

55 28 5625 2179 3308 2835 1282 4 7 6 6 2 3 5 4 4
34

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

30 8 5715 3806 4 7 7 7 3 2 5 4 3
36

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

35 20 5578 1985 3993 3 7 6 6 3 3 5 4 4
36

دانشگاه علوم پزشکي همدان

40 21 5773 3097 2342 4 7 7 7 3 3 5 4 5
56

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

20 13 5639 1658 3701 2876 5 7 6 6 2 3 4 4 4
48

دانشگاه علوم پزشکي زابل

12 9 4928 2534 2518 3 5 5 3 2 3 4 3 4
20

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

35 18 5852 3979 2089 4 6 6 6 2 3 5 3 4
34

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

27 7 5748 4 6 5 6 2 4 6 4 5
29

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

31 15 5820 2789 2825 4 6 6 6 3 2 5 4 4
22

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

15 10 5741 4032 2629 3 7 7 6 2 2 5 4 3
23

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

10 6 5641 3287 4 8 7 7 3 2 5 4 3
20

دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران

12 6 5710 2742 4 7 7 5 3 3 5 3 4
19

دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران

48 21 5680 1992 3769 3129 4 7 6 5 2 3 5 3 3
18

دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران

48 23 5650 1693 3616 2676 3 7 6 7 2 2 5 4 4
19

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
14 10 5803 3579 2912 4 8 7 6 3 3 5 4 4
11

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

23 8 5602 4714 4 7 6 8 2 2 4 4 4
37

دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري(پرديس خودگردان رامسر)

25 13 5744 2917 3758 4 7 7 6 3 2 5 3 3
29

دانشگاه علوم پزشکي همدان

20 13 5461 2605 3338 3323 4 8 7 6 3 2 5 4 4
16

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

18 11 5591 4202 3 7 7 5 3 2 5 4 4
24

دانشگاه علوم پزشکي زابل

10 5 5832 4 6 6 5 2 2 4 2 4
12

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

15 4 5601 4 6 5 7 2 2 5 3 3
8

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

7 4 5739 4 6 6 7 2 2 5 5 4
12

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

بورسيه سپاه پاسداران
15 3 5666 4 8 7 4 4 2 4 3 5
20

دانشگاه علوم پزشکي يزد

محل تحصيل احمداباد مشير --ظرفيت مازاد
15 6 5922 3712 4 7 7 6 2 2 5 4 4
12

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

20 11 5401 4340 3649 4 6 7 6 3 2 5 4 3
15

دانشگاه آزاداسلامي-واحددامغان

20 8 5611 3939 4 6 5 4 2 3 5 5 4
17

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

10 5 5635 4 6 7 5 3 2 5 4 4
15

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

12 9 5639 3662 3620 4 7 6 6 3 3 5 3 4
16

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

بورسيه نيروي انتظامي
15 11 5529 2630 4311 3901 4 7 6 6 2 2 5 4 5
19

دانشگاه آزاداسلامي-واحد ايت الله املي

20 9 5694 3550 3 5 6 5 2 3 5 3 4
14

دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران

12 10 5525 4138 3803 4 7 7 6 2 2 5 4 4
28

دانشگاه علوم پزشکي زابل

بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت زابل --مناطق محروم
8 7 5381 5881 3 7 6 3 1 1 3 3 3
19

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

15 4 4 7 7 6 3 2 5 3 3
31
6/4/2023 5:09:26 AM
Menu