برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

85 59 6580 842 1151 632 231 6 7 8 7 3 7 8 7 7
606

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

30 27 6400 1272 1794 958 5 6 7 5 2 6 7 6 7
231

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
26 26 6421 1614 2123 912 5 6 8 6 3 6 8 6 7
186

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

38 33 6509 1385 1787 1200 5 6 7 6 2 6 7 7 7
205

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

50 44 6276 2001 2999 1472 775 5 6 7 6 2 6 7 6 7
167

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

48 35 6361 1802 2752 1158 5 6 7 6 3 6 8 6 7
106

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

15 16 6403 2187 1200 5 7 7 6 2 6 7 7 7
59

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
26 25 6273 2007 2824 1169 745 5 6 8 5 2 5 7 6 7
65

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
35 25 6373 1798 2293 2504 1117 5 6 7 5 2 5 7 6 6
41

دانشگاه علوم پزشکي يزد

32 31 6289 1751 3284 1635 869 5 6 7 6 2 5 7 6 7
40

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

24 27 6157 2327 3593 2177 5 6 7 5 1 5 7 6 6
29

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

24 21 6169 2801 5 6 7 6 2 5 7 6 7
49

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

25 10 6462 2282 5 7 8 5 3 7 7 7 8
38

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

30 27 6206 2732 1697 5 6 7 5 3 6 8 6 7
37

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

12 10 6135 1880 2487 5 6 7 6 2 5 7 5 6
35

دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
12 13 6055 2342 1395 5 6 7 5 2 5 7 5 6
24

دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
12 14 6310 2155 2756 5 6 7 5 2 6 7 6 6
18

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

28 28 6172 2354 3720 1434 5 6 8 5 2 6 7 6 6
43

دانشگاه علوم پزشکي همدان

34 26 6210 1696 2900 1631 5 6 7 6 2 5 7 6 6
42

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

33 25 6275 2366 3108 5 7 7 6 2 5 7 6 7
30

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

40 39 6248 1699 3514 2150 844 5 6 7 5 3 5 7 6 6
30

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

15 14 6069 2327 2871 5 6 6 6 2 5 7 6 6
37

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

6 7 5979 3894 4 5 7 6 4 5 7 6 6
52

دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
23 21 6089 2458 4143 2568 4 6 7 5 3 5 7 6 6
9

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

22 19 6332 2233 3229 5 6 8 5 1 5 7 6 7
26

دانشگاه علوم پزشکي زابل

12 14 6123 4134 1492 5 5 7 5 2 5 7 6 7
24

دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
25 16 6139 2620 4096 2481 4 6 8 5 2 5 7 6 6
11

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
25 19 6191 2086 3564 3069 4 6 7 6 2 5 6 6 6
17

دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
15 14 6156 2683 3289 5 6 7 4 2 5 7 6 6
18

دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر)

پرديس خودگردان
20 20 6309 2452 4244 2700 5 6 7 5 2 5 7 5 6
17

دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
17 17 6159 2702 4313 5 5 7 5 2 4 6 5 6
10

دانشگاه علوم پزشکي زابل

8 9 6225 2990 2808 6 6 8 5 3 5 7 5 6
16

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

18 13 6174 3772 5 6 7 5 3 5 8 6 6
20

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

15 17 6190 4787 2333 5 6 7 5 2 5 6 5 6
15

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
15 16 6246 4634 4 5 7 4 2 4 6 4 6
28

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

20 22 6327 2644 3728 1486 5 6 7 5 2 5 7 5 6
41

دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
25 18 6232 2697 4871 5 6 8 6 2 5 7 6 6
28

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 19 6069 3227 4500 2464 5 6 8 5 2 5 7 6 7
21

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
25 16 6140 4258 5 5 7 5 1 5 6 6 6
16

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
10 12 6167 4244 2927 5 6 7 6 2 5 7 6 7
34

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
7 3 5 6 7 5 2 6 8 6 7
47