برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

50 25 5833 2862 4244 3692 2216 3 7 7 7 1 2 5 4 4
144

دانشگاه شهرکرد

35 11 5564 3979 5799 3 6 6 5 1 2 4 4 3
27

دانشگاه شيراز

40 19 5413 3467 5091 4371 2478 4 6 6 6 1 2 5 4 3
46

دانشگاه سمنان

60 24 5400 4262 6317 5247 3913 3 6 6 6 1 2 4 4 3
12

دانشگاه تهران

شبانه
50 23 5404 3307 5437 4 7 7 8 1 2 5 4 4
18

دانشگاه فردوسي - مشهد

40 22 5142 3561 5501 4946 4 7 7 6 1 2 5 3 3
23

دانشگاه شهرکرد

شبانه
5 3 5158 3 4 5 5 1 3 6 3 3
8

دانشگاه تبريز

شبانه
20 12 5667 3780 6119 3 5 6 6 1 2 4 3 3
13

دانشگاه تبريز

30 16 5464 5609 4371 2784 3 7 6 6 1 2 4 3 4
8

دانشگاه فردوسي - مشهد

--نوبت دوم
30 9 5406 5578 4 6 6 6 1 2 5 3 3
13

دانشگاه اروميه

45 25 5452 5437 7293 8344 3294 3 6 5 6 1 2 4 3 3
8

دانشگاه شيراز_پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 21 5182 4652 8008 6612 3 6 6 6 1 2 4 3 3
7

دانشگاه رازي کرمانشاه

35 18 5337 5193 10321 4337 4 6 5 6 1 2 4 3 3
12

دانشگاه لرستان - خرم آباد

30 14 5465 5227 7810 3 6 6 4 1 2 4 3 3
11

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

40 27 5362 4600 7279 7169 4667 3 6 6 6 1 2 5 3 3
8

دانشگاه آزاداسلامي-واحدعلوم وتحقيقات

80 45 5438 3150 6818 8591 3253 3 6 6 6 1 2 4 3 3
10

دانشگاه شهيد چمران اهواز

نيمسال دوم
50 20 5524 5494 8974 3 6 6 6 1 2 4 3 3
18

دانشگاه شهيد چمران اهواز

نيمسال اول
50 24 5326 4973 8083 3676 3 6 6 6 1 2 4 3 3
14

دانشگاه آزاداسلامي-واحدبابل

40 29 5244 4310 7645 13892 3 6 6 6 1 2 4 3 3
15

دانشگاه زابل

20 6 5485 21369 3 5 6 5 2 1 4 3 3
3

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
40 31 5260 5114 8266 13826 6396 3 6 6 5 1 2 4 3 3
5

دانشگاه آزاداسلامي -واحد تبريز

48 28 5277 5067 9885 10718 6265 3 6 6 5 1 2 4 3 3
3

دانشگاه آزاداسلامي-واحدکرج

56 38 5057 8452 13467 5216 3 5 5 5 1 1 3 2 3
10

دانشگاه آزاداسلامي-واحدکازرون

40 35 5166 4769 12085 11157 6921 3 6 5 5 1 2 3 2 2
2

دانشگاه آزاداسلامي -واحدگرمسار

40 20 4968 9753 14965 3 5 5 4 1 2 4 3 2
5

دانشگاه آزاداسلامي-واحدشهرکرد

40 23 4961 5437 10271 12005 7589 3 5 5 5 1 2 4 3 3
6

دانشگاه اروميه

شبانه
45 18 5039 4652 12604 12991 5423 4 6 6 5 1 1 3 2 2
5

دانشگاه آزاداسلامي-واحد اروميه

40 29 5014 10630 16064 7949 2 5 5 4 1 1 3 2 3
4

دانشگاه آزاداسلامي-واحدشبستر

36 20 5015 11617 16845 2 4 4 4 1 2 3 2 3
7

دانشگاه سمنان

شبانه
60 28 5315 4159 21161 4791 3 6 5 6 1 2 3 3 3
5

دانشگاه آزاداسلامي-واحدبافت

20 14 5212 6575 11738 17996 3 4 5 4 1 1 3 2 2
2

دانشگاه آزاداسلامي-واحدسنندج

40 22 5052 12576 19738 7497 3 5 5 5 1 1 3 2 2
6

دانشگاه آزاداسلامي-واحدشوشتر

20 15 5089 6782 12714 19641 3 5 5 4 1 1 3 2 3
9

دانشگاه زابل

شبانه
20 7 5161 23859 2 5 5 4 1 2 3 2 2
5

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
25 14 4837 16429 3 4 5 4 1 1 3 2 2
6

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
12 4 3 4 6 4 1 1 3 2 2
10
6/6/2023 9:30:22 AM
Menu