برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

18 8 5842 1938 4 8 7 5 1 2 5 5 4
271

دانشگاه علوم پزشکي تهران

8 4 5583 4 6 7 8 1 2 5 5 4
119

دانشگاه علوم پزشکي ايران

20 12 5575 3299 2239 4 7 7 6 1 3 5 5 4
102

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

24 16 5601 2719 3965 2486 4 7 7 7 1 2 5 4 4
69

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

12 8 5397 2629 4 8 7 6 1 2 5 5 4
59

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

17 6 5994 4 7 7 8 1 2 5 5 4
59

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

15 10 5736 3802 2351 4 7 8 6 1 2 5 4 4
51

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

20 10 5773 2820 4222 4 7 7 6 1 2 5 4 4
31

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

8 5 5483 4 6 6 8 1 2 6 3 3
38

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

4 6 5665 2998 4 6 6 6 1 2 6 4 4
29

دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي)

20 10 5730 3696 2680 4 7 7 7 1 2 5 4 4
30

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

13 6 5945 3419 5 7 8 7 1 2 6 4 4
47

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

6 6 5868 4 7 5 4 1 2 5 4 4
21

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

20 15 5546 4362 3649 4 7 7 6 1 2 5 5 4
38

دانشگاه علوم پزشکي همدان

15 7 5874 4163 4 7 7 6 1 2 5 4 3
42

دانشگاه علوم پزشکي بابل

20 7 5426 4105 4 7 6 6 1 2 6 3 4
38

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

15 4 5459 4 8 7 8 1 2 5 4 4
34

دانشگاه علوم پزشکي بابل

8 6 5434 4424 4 8 7 6 1 3 5 4 4
31

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

20 12 5314 4533 3355 4 7 7 5 1 2 4 4 4
42

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

8 6 5698 4648 4 7 7 6 1 2 6 4 4
25

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

22 8 5394 5123 4 7 7 3 1 2 4 4 3
27

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

3 3 3 7 6 7 1 3 5 4 4
34
6/4/2023 4:38:33 AM
Menu