برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

20 11 6127 1955 2989 5 6 7 6 1 6 7 7 6
293

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

20 15 6065 2381 2381 5 5 7 4 1 4 7 6 6
118

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

15 11 6196 2516 5 6 8 5 1 5 8 6 6
107

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

25 21 6148 2414 3838 1877 5 6 7 6 1 5 7 6 6
92

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)

20 13 6038 2350 3507 2230 6 7 8 5 1 5 7 6 6
60

دانشگاه علوم پزشکي تهران

20 14 6311 2761 5 6 7 5 1 4 7 6 6
99

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

20 13 6320 3587 2387 6 7 8 5 1 6 7 7 6
52

دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 6 6077 2822 4 7 8 5 1 5 8 6 6
25

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
10 7 6229 5 6 8 5 1 5 8 5 7
17

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

3 4 6322 2961 5 4 8 5 1 5 7 7 6
21

دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
9 5 6322 4 7 7 6 1 5 7 6 7
13

دانشگاه علوم پزشکي ايران

20 15 6122 3289 1906 6 7 8 5 1 6 8 6 7
54

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
7 5 5892 4 6 7 4 1 4 6 5 5
17

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
7 5 6008 5 7 8 5 1 4 8 5 6
17

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

18 22 5914 2878 4291 2495 5 6 7 4 1 4 7 5 6
29

دانشگاه علوم پزشکي بابل

18 18 6087 2748 4150 2347 6 6 8 5 1 4 7 5 6
33

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

15 14 6216 4015 5 7 8 6 1 4 7 5 6
36

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

19 19 6149 2835 4331 1497 5 6 8 4 1 4 7 5 6
28

دانشگاه علوم پزشکي همدان

17 14 6101 4262 5 6 7 5 1 5 7 6 6
34

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

25 25 5941 4234 2474 1310 5 6 8 5 1 5 7 6 6
22

دانشگاه علوم پزشکي تهران

6 8 5949 4088 6 7 9 4 1 4 7 5 6
18

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)

5 3 5753 4178 5 8 8 7 1 5 7 6 7
23

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

4 3 5792 6 8 8 6 1 4 8 5 5
29

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

3 6 6039 4477 5 6 8 7 1 5 8 6 6
25

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

20 15 5926 6044 5 6 8 4 1 4 7 6 6
32

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 5 6209 4486 5 5 8 3 1 3 6 5 5
26