برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي ايران

5 3 5756 2 7 7 7 1 2 5 5 5
52

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

21 12 5477 4271 3067 4 8 6 6 1 2 5 4 3
36

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

14 6 5272 4 7 7 5 1 2 4 4 3
18

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

9 5 5763 3684 4 7 6 7 1 2 5 4 4
14

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

4 4 5863 4 8 6 7 1 2 6 3 3
11

دانشگاه علوم پزشکي ايران

13 5 5351 4285 3 8 7 8 1 2 6 4 4
16

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

13 6 5910 4897 3 7 7 5 1 2 5 4 4
16

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

8 6 5640 5154 3 6 7 4 1 2 5 4 4
16
6/4/2023 5:20:23 AM
Menu