برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
5 3 6282 3315 4 6 7 5 2 4 7 5 7
16

دانشگاه تهران

15 9 5929 4793 2747 5 5 7 7 1 4 7 5 6
57

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 5 5150 3 5 6 5 1 4 7 3 5
5

دانشگاه شيراز

15 9 5521 5980 4 5 7 6 1 4 6 5 5
14

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

20 13 5576 3305 6630 11025 5 5 7 6 1 3 6 4 6
21

دانشگاه شاهد - تهران

40 5 5493 6769 3 6 6 4 1 3 6 4 5
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

40 13 5476 12444 4 4 6 4 1 4 5 4 5
2

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 16 5630 4286 12114 6970 3 5 7 5 1 4 6 4 5
10

دانشگاه تبريز

شبانه
20 11 5372 9632 4 4 7 6 1 3 5 4 4
3

دانشگاه اصفهان

20 5 5791 4 6 7 5 1 3 6 4 5
2

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

40 24 5037 10630 43356 22496 4 4 6 3 1 3 5 3 4
3

دانشگاه تبريز

30 20 5147 7056 18903 14610 8652 4 4 6 4 1 3 5 3 4
1

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

25 15 5138 12791 15529 4 5 6 4 1 4 6 4 4
3

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

40 20 4853 12357 33332 4 4 6 3 1 3 5 3 4
2

دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق

40 16 4847 12765 35198 3 4 5 4 1 2 4 3 3
3

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

40 22 5008 13353 29517 50516 4 4 6 3 1 2 5 3 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 23 5283 13470 29946 12320 4 4 6 4 1 2 5 3 4
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
10 6 5147 15468 3 4 5 4 1 3 5 3 4
2

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
10 5 5250 4 6 6 3 1 3 5 3 3
3

دانشگاه يزد

40 23 5168 9446 23349 24359 11832 3 4 5 4 1 3 5 3 4
3

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

شبانه
10 5 4865 4 3 6 3 1 3 4 2 3
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

40 6 4513 19813 2 2 4 2 1 1 4 2 3
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 14 5096 21746 3 4 5 4 1 2 5 3 4
1

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

35 15 4815 26504 12698 3 4 6 4 1 2 4 2 3
0

دانشگاه گيلان - رشت

35 16 4976 23531 24866 18010 4 4 5 4 1 2 5 3 4
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

20 9 4788 21558 3 3 5 4 1 2 4 1 3
1

دانشگاه سمنان

40 12 4981 25857 4 3 5 4 1 2 4 2 3
0

دانشگاه مراغه

شبانه
5 4 4934 3 3 4 3 1 2 3 4 3
0

دانشگاه شهرکرد

30 6 5127 4 4 5 3 1 2 4 2 3
0

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

40 12 5017 38491 3 3 4 3 1 2 4 1 3
1

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

40 14 4868 45019 4 3 5 3 1 2 4 2 4
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

22 12 4987 27138 24954 4 3 6 3 1 2 5 2 4
0

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

50 15 4965 16073 32130 3 3 5 3 1 1 4 2 3
1

دانشگاه رازي کرمانشاه

30 12 4970 29223 3 3 5 3 1 1 5 1 3
5

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 8 4598 26983 4 4 5 4 1 2 4 2 3
4

دانشگاه اراک

50 14 4738 30019 28387 4 4 5 3 1 2 4 2 3
1

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

50 16 4727 17619 38852 33828 3 3 5 3 1 2 5 2 3
0

دانشگاه زنجان

30 12 5013 15786 30473 3 4 5 5 1 2 4 2 3
4

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 20 4812 29541 36414 3 4 5 3 1 2 4 2 3
6

دانشگاه سمنان

شبانه
20 7 4896 47805 3 3 5 5 1 2 5 3 4
3

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه
15 5 5007 32073 3 3 5 3 1 2 4 2 3
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

شبانه
15 6 4859 32194 3 4 6 3 1 1 5 1 3
1

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

60 18 4813 33783 39323 3 3 5 2 1 1 4 1 3
1

دانشگاه كردستان - سنندج

50 17 4667 44695 39987 3 3 6 3 1 1 4 1 2
2

دانشگاه گنبد

40 10 4634 35324 21038 3 3 4 3 1 1 3 1 2
3

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

30 6 4675 37002 3 3 6 2 1 1 3 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 22 4731 19427 52248 55571 3 3 5 3 1 1 4 1 3
0

دانشگاه مراغه

45 17 4717 22187 41723 41673 3 2 5 3 1 1 3 1 3
5

دانشگاه دامغان

40 10 4659 40646 42410 3 2 7 2 1 1 4 1 3
4

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

40 13 4600 17999 57240 47797 2 2 5 3 1 2 4 2 3
4

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

40 18 4787 43330 24688 3 3 5 2 1 2 3 2 3
0

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

30 15 4723 20145 45634 40730 3 4 6 2 1 1 3 2 2
0

مرکز آموزش عالي استهبان

44 12 4699 45519 40603 4 2 6 2 1 1 3 2 2
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

40 12 4464 47230 55223 2 3 4 3 1 1 3 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

60 18 4608 24439 55375 2 3 4 3 1 1 3 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد

60 25 4479 21219 55283 55259 3 3 5 2 1 1 3 1 3
1

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

40 5 4434 53424 3 2 5 2 1 1 2 1 2
2