برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

20 9 5547 3591 4 7 7 6 1 2 5 4 4
145

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

15 7 5693 4 7 6 5 1 2 5 5 4
140

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

10 3 5012 3 6 8 7 1 2 6 3 4
148

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

15 9 5457 5165 4 5 6 6 1 3 5 3 3
25

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

8 5 5577 5273 3 6 7 5 1 3 5 4 3
31
6/6/2023 9:40:18 AM
Menu