برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
15 10 6124 4 6 7 4 1 4 6 5 5
48

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
15 12 5845 3721 5524 5 6 8 4 1 4 7 5 6
40

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

30 25 5689 4942 4125 5 6 7 5 1 4 7 5 5
20

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

25 17 5653 4902 7109 3883 5 7 8 5 1 4 7 5 6
18

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
10 7 5803 5912 4 5 7 5 1 4 6 5 5
20

دانشگاه علوم پزشکي تهران

20 19 6009 5425 4038 5 6 7 5 1 5 7 5 5
9

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
5 4 5952 5868 5 6 8 5 1 5 7 5 5
9

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

30 26 5808 5424 7468 6531 5 6 7 4 1 4 6 5 5
19

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

28 14 5790 6697 4466 4 5 6 4 1 3 6 5 5
8

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
10 6 5673 5 6 8 6 1 4 7 5 5
15

دانشگاه علوم پزشکي ايران

30 24 5773 4930 6946 5285 5 5 7 5 1 4 7 4 5
9

دانشگاه علوم پزشکي يزد

20 12 5788 10617 5141 4 5 6 3 1 4 7 5 5
8

دانشگاه علوم پزشکي تهران

15 4 5020 5 6 7 6 1 5 7 5 6
12

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

17 10 5249 7295 4 5 7 3 1 3 7 4 5
8

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

25 18 5828 7407 11191 6820 4 5 7 4 1 4 6 5 5
24

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

5 11 5437 7233 8941 4 6 8 5 1 3 7 5 5
22

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

18 12 5639 9766 5747 5 6 8 5 1 3 6 4 5
9

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

20 21 5267 8094 7765 3843 5 5 7 4 1 4 6 4 4
13

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه ارتش
7 4 5334 5 5 8 3 1 3 6 3 5
10

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

20 7 5193 7785 3 4 5 4 1 2 6 3 4
11

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

23 19 5333 5694 10862 5744 4 5 7 4 1 3 6 4 5
12

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

25 18 5508 6764 12166 10114 4 5 7 5 1 4 6 5 5
13

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

18 10 5532 12514 4 5 6 3 1 4 6 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

4 6 5753 8788 3 5 7 6 2 4 5 4 5
2

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
8 7 5458 9358 4 5 7 6 1 4 6 4 5
8

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

22 15 5574 12492 7126 4 5 7 5 1 3 6 4 5
10

دانشگاه علوم پزشکي بابل

24 13 5501 12353 7577 4 5 6 4 1 4 6 5 5
10

دانشگاه علوم پزشکي بابل

25 18 5509 6782 11530 6490 5 5 7 4 1 4 6 4 5
9

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

10 9 5434 7975 10185 4 5 7 4 1 3 5 2 4
8

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

30 15 5621 11277 5914 5 5 7 4 1 3 6 3 4
19

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان) --مناطق محروم
4 4 5311 8992 4 3 6 2 1 2 5 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

25 12 5269 9704 9205 5 5 7 3 1 3 5 3 4
11

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

20 8 5351 8644 4 5 8 4 1 3 5 4 5
3

دانشگاه علوم پزشکي اراک

20 11 5475 11369 4 5 7 4 1 4 5 4 5
10

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
3 9 5608 14400 5 5 7 4 1 4 6 4 5
18

دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
3 8 5516 12755 5 5 7 5 1 4 6 4 4
5

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

25 20 5315 9123 14212 11420 4 5 6 4 1 3 5 3 5
17

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

20 13 5423 15777 9301 4 4 7 3 1 3 6 4 5
5

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

20 13 5233 9688 14143 4 5 7 4 1 3 6 4 5
21

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

15 12 5572 8443 13673 4 4 7 5 1 3 6 5 5
7

دانشگاه علوم پزشکي يزد

4 8 5273 10396 14755 4 5 7 4 1 3 6 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي همدان

30 19 5382 12157 8422 3999 5 5 7 4 1 4 6 4 5
12

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

20 14 5173 10218 11762 4 5 6 4 1 3 5 3 4
3

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

2 3 5295 5 5 7 5 1 3 6 3 4
3

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

20 13 5440 11216 3419 4 5 7 4 1 3 6 4 5
2

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

15 10 5564 13385 10815 4 6 8 3 1 3 6 3 4
9

دانشگاه علوم پزشکي اراک

17 7 5491 4 5 7 5 1 3 5 3 5
5

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

25 15 5404 15202 9576 4 5 7 3 1 3 6 4 4
8

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 3 5603 5 6 8 4 1 4 6 5 4
9

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

20 11 5326 14743 4 4 7 4 1 3 5 3 4
10

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

20 13 5171 13855 9863 4 5 7 4 1 3 5 4 4
12

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

20 12 5429 14400 3 5 8 4 1 3 6 3 5
8

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

20 12 5439 15369 9301 4 4 6 3 1 4 5 4 4
6

دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 9 5209 10727 17043 4 4 7 4 1 3 6 3 4
8

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

25 20 5370 16110 12465 4 4 6 4 1 3 6 3 5
9

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

3 3 5201 5 5 7 4 1 3 5 3 5
9

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

3 7 5320 12941 4 4 7 2 1 3 6 2 4
8

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 12 5227 15853 10611 4 4 6 3 1 3 6 3 4
10

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

2 8 5015 10480 18165 4 5 7 4 1 3 5 3 4
11

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

18 8 5209 14233 4 4 7 3 1 3 5 3 5
15

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 5 5140 15853 5 4 7 4 1 3 6 2 4
13

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 8 5117 12375 17208 3 4 6 4 1 3 6 4 5
12

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

3 7 4981 18903 4 4 7 4 1 4 5 3 4
8

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
5 4 5 7 8 6 1 4 7 5 4
11