برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
13 7 5754 2831 4 7 7 6 1 2 6 5 3
191

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
13 5 5340 4 7 7 6 1 2 5 5 4
151

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
7 5 5395 4 7 7 6 1 2 3 3 3
66

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

25 14 5096 3201 6567 5099 3 5 6 6 1 2 5 3 3
4

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

18 7 5709 4 7 7 5 1 2 5 4 3
8

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

23 5 5179 3 4 7 5 1 1 3 3 3
5

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
7 4 5749 3 6 7 8 1 1 5 4 4
50

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

23 15 5369 3889 6714 6099 3 6 7 6 1 2 4 3 3
6

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

8 6 5052 3 5 6 4 1 2 4 3 4
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

22 14 4785 8437 8334 3 7 6 5 1 1 4 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

20 6 4885 4 6 7 5 1 1 4 4 4
5

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

25 13 5395 8941 6937 4 6 6 5 2 2 4 3 2
3

دانشگاه علوم پزشکي همدان

20 9 5345 6889 3 7 6 5 1 1 5 3 3
4

دانشكده علوم پزشكي مراغه

5 5 5343 6788 3 6 5 6 1 2 3 2 3
1

دانشكده علوم پزشكي مراغه

15 7 5211 4 5 6 5 1 2 4 3 2
2

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

20 9 5399 8685 6699 3 7 6 6 1 2 4 3 3
4

دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز)

20 4 5237 7083 4 5 5 4 1 2 3 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي يزد

20 13 5146 7347 11057 3 7 6 6 1 2 4 3 3
4

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

6 7 5396 9703 4 6 6 6 1 2 4 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

20 5 5251 8039 4 5 8 4 1 1 5 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي اراک

20 12 5570 9116 7008 3 6 7 5 1 2 4 3 3
3

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال اول
30 15 5042 8355 3 6 6 5 1 1 3 2 3
6

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

8 5 5450 3 5 6 5 1 2 3 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

7 3 5361 3 6 7 5 2 2 4 3 2
16

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

20 7 5000 11027 2 6 6 5 1 1 3 3 3
2

دانشکده علوم پزشکي خلخال

20 7 5107 11493 8318 3 5 5 3 1 2 3 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان )

25 6 5005 2 4 5 4 1 1 3 2 1
4

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

23 11 4897 11091 13892 3 6 5 4 1 2 3 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

15 4 5266 3 5 5 5 1 2 2 3 3
1

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

20 11 4846 33581 3 5 5 3 2 1 3 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان)

20 10 4843 12490 13978 3 6 6 4 1 1 4 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

33 15 4823 12336 14949 6843 2 4 6 4 1 1 3 2 2
2

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

14 3 5111 3 7 6 3 1 1 4 3 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال دوم
30 13 4963 10270 16507 3 5 5 3 1 1 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي زابل

20 4 3 5 3 5 1 1 2 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

5 3 3 6 6 4 1 2 4 3 3
14
6/4/2023 5:32:34 AM
Menu