برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

15 7 5968 3867 3 8 7 6 1 2 5 4 3
24

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

23 12 5483 4887 3 7 7 6 1 2 5 3 3
18

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

15 9 5433 3681 6806 4500 4 7 7 5 1 2 5 4 3
15

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

28 15 5378 3875 5667 4 6 6 5 2 2 5 3 3
5

دانشگاه علوم پزشکي تهران

20 9 5230 5624 4 7 7 6 1 2 5 4 4
7

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

10 3 5280 3 6 7 8 1 2 5 3 3
6

دانشگاه علوم پزشکي ايران

30 13 5355 6589 3 6 6 6 1 2 4 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

25 12 5442 5948 4275 3 7 7 5 1 2 5 4 4
3

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

22 10 5525 5199 4 7 6 6 1 2 4 3 2
4

دانشگاه علوم پزشکي يزد

15 10 5317 7239 5791 3 6 5 3 1 2 4 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

16 5 4791 3 6 6 4 1 1 3 2 3
8

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

20 8 4708 6470 6971 3 5 6 6 1 2 4 3 2
5

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

24 7 5391 6373 3 5 6 6 1 1 4 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

28 20 5319 6476 11169 6516 3 6 5 5 1 2 3 3 3
4

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

13 5 4990 3 5 5 3 1 2 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي بابل

20 9 4946 7327 3 5 6 5 1 2 4 3 3
7

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

5 4 4903 5587 2 5 5 5 1 2 5 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

18 8 5049 8643 7138 2 5 5 6 1 2 4 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي بابل

20 9 5737 10429 3 6 6 5 1 1 4 4 3
3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

17 7 5132 7431 2 6 6 5 1 1 4 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

22 12 4726 11229 7953 3 6 6 3 1 2 4 4 3
3

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

5 4 4760 4 4 5 4 1 2 3 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

23 6 5107 3 5 4 6 1 1 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي اراک

18 6 5372 8266 3 6 5 5 1 2 5 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

18 6 4899 3 6 5 5 1 1 3 3 3
2

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

18 7 5148 10452 3 6 6 5 1 1 4 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

18 5 4976 3 6 6 5 1 1 4 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

22 9 4916 10956 8677 4 5 6 5 1 1 4 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

5 3 5034 2 5 6 4 1 2 5 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي همدان

20 12 5421 11628 8975 4 6 6 3 1 1 4 3 2
3

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

18 10 5233 9726 3 6 6 5 1 2 4 3 3
5

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

15 3 5379 3 6 5 6 1 2 4 3 2
2

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

22 11 5144 10852 3 6 6 5 1 1 4 3 3
4

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

15 7 5051 10316 3 5 6 4 1 1 4 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

23 6 4860 12553 3 5 6 4 1 1 4 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي اراک

20 8 5020 11942 3 7 5 5 1 1 3 3 2
3

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

18 5 5163 10096 3 5 6 4 1 2 4 3 3
2

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

15 5 5229 10401 4 6 6 5 1 1 3 3 3
4

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

15 6 4782 11080 3 3 4 3 1 2 4 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

5 4 5346 11179 3 6 6 4 1 2 4 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي يزد

محل تحصيل يزد --ظرفيت مازاد
5 4 5259 3 4 7 5 1 2 3 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

22 7 5123 10744 3 4 5 3 1 2 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

13 5 5575 11438 2 5 5 2 1 2 4 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 7 5039 13727 11464 4 5 7 4 1 1 4 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

5 3 4339 2 5 6 3 1 1 4 1 3
3

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

22 10 4947 13254 11029 3 6 5 4 1 1 4 3 2
5

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

15 8 5337 14780 3 5 6 5 1 1 4 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

3 5 4791 12684 3 5 4 3 1 1 3 3 2
2

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

5 3 4971 2 4 4 3 1 2 3 3 2
2

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

5 3 2 5 5 6 1 1 2 2 4
2

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

15 3 3 5 5 6 1 2 4 1 3
1

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

10 3 3 6 6 6 1 2 3 2 5
7
6/4/2023 4:20:12 AM
Menu