برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

15 8 6107 2773 5 6 7 5 1 5 7 6 7
40

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

15 7 6066 5 6 8 6 1 5 8 5 6
20

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

10 9 5828 5038 5 6 7 4 1 4 7 6 6
27

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

15 13 6020 5489 5 6 7 4 1 5 7 6 6
16

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
3 3 4 6 8 6 1 4 7 7 6
11