برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

25 19 5559 8085 5640 4 5 7 4 1 4 6 4 5
101

دانشگاه علوم پزشکي تهران

20 9 5820 5984 5902 5 6 7 4 1 4 7 6 5
62

دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 4 5807 7606 5 5 7 4 1 4 7 5 5
19

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

18 8 5482 7943 5 5 6 5 1 3 7 4 5
44

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

25 20 5689 7809 12778 8319 5 6 7 3 1 4 6 4 5
40

دانشگاه علوم پزشکي ايران

25 12 5647 8894 4966 4 5 7 6 1 3 6 4 5
21

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

20 11 5484 6148 11602 4 5 7 4 1 4 7 5 5
32

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

22 14 5337 6957 11602 4 6 7 5 1 4 6 4 5
16

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

18 9 5232 15382 7266 5 6 7 4 1 3 6 4 4
21

دانشگاه علوم پزشکي يزد

18 9 5465 14553 4 5 7 4 1 3 6 5 5
15

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

20 10 5324 12694 8495 3 4 7 2 1 3 5 4 5
11

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

20 11 5222 14135 3 4 6 4 1 2 4 2 3
12

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

16 6 4994 3 3 6 4 1 3 5 2 4
20

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

14 8 5499 18994 4 5 6 4 1 3 5 3 4
20

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

15 9 5340 10317 12044 4 6 7 3 1 3 5 3 4
16

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

20 13 5123 10989 16244 11226 4 5 7 3 1 2 5 3 4
16

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

23 23 5376 16096 12147 4 4 6 4 1 3 6 3 5
12

دانشگاه علوم پزشکي فسا

20 15 5145 11619 18607 14070 4 4 7 2 1 2 5 3 4
16

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

20 10 5118 19536 12852 4 4 7 3 1 2 5 2 4
23

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

20 14 5151 17208 10373 4 4 7 3 1 2 5 3 4
18

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

18 10 5151 13600 14299 4 4 5 4 1 3 5 3 5
7

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

20 7 4770 16599 4 4 6 3 1 4 6 4 5
18

دانشكده علوم پزشكي ساوه

18 11 5286 9471 21816 3 4 6 4 1 3 5 3 4
18

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

18 4 5445 4 4 7 4 1 1 5 3 4
18

دانشکده علوم پزشکي گراش

12 11 4771 13903 15180 4 4 6 2 1 2 5 2 4
7

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 11 5091 14695 4 4 6 2 1 3 5 3 4
12

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

25 13 5345 15571 4 4 6 4 1 3 5 3 4
10

دانشگاه علوم پزشکي بابل

21 17 5119 16613 3 4 6 3 1 3 5 3 4
14

دانشگاه علوم پزشکي همدان

30 22 5151 17225 14243 4 4 7 4 1 3 5 3 4
17

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

25 17 5017 16443 4 4 6 3 1 2 4 3 4
7

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

25 9 4996 21816 13549 3 4 7 3 1 3 5 3 4
17

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

25 15 5209 12599 19985 13620 3 4 6 3 1 2 5 4 4
10

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

20 11 5105 20444 15969 3 4 6 3 1 3 4 3 4
12

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

10 10 4888 22518 15969 3 4 6 3 1 2 5 2 4
10

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

22 14 4880 16474 4 3 6 2 1 2 4 2 4
10

دانشگاه علوم پزشکي قم

20 9 5149 17376 4 4 7 3 1 3 5 3 4
19

دانشگاه علوم پزشکي اراک

20 11 5105 19097 4 5 6 4 1 3 6 4 4
13

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

16 13 5246 20000 15151 3 4 7 2 1 3 5 3 4
10

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

20 14 5157 21449 15061 4 4 6 2 1 3 5 2 4
13

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

26 18 5017 24801 16727 4 4 7 3 1 2 5 3 4
7

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

20 13 5169 19853 12082 4 5 7 3 1 3 5 3 5
12

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

18 16 4982 10002 27235 10249 4 4 6 3 1 2 5 3 4
15

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

20 16 5300 20655 3 4 5 3 1 3 5 3 4
11

دانشكده علوم پزشكي آبادان

25 13 4872 22480 17682 4 5 6 3 1 2 4 2 3
9

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

20 7 5107 22480 3 4 7 3 1 2 5 3 5
7

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

20 17 5293 20808 13891 4 4 7 3 1 2 5 2 4
9

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

25 9 5112 18785 3 4 6 2 1 2 5 2 4
6

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

25 20 5066 24863 19024 4 4 7 3 1 2 5 2 4
6

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 3 5368 19352 4 6 5 4 1 3 6 3 4
7

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

20 11 5294 22230 12070 3 5 6 4 1 3 5 3 5
14

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

20 7 5197 20444 4 4 7 3 1 2 5 3 4
5

دانشكده علوم پزشكي خمين

20 8 5042 24052 3 4 7 4 1 2 5 3 3
11

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

18 6 5041 22093 3 3 6 5 1 2 5 2 5
4

علوم پزشکي لرستان- خرم آباد(پرستاري پلدختر)

20 11 5125 23201 3 4 5 2 1 2 4 2 4
4

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

20 9 4909 24407 26740 4 4 5 4 1 2 5 2 4
3

دانشگاه علوم پزشکي زابل

18 11 4854 24575 27545 3 4 6 2 1 1 5 3 4
8

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

بومي خوزستان --مناطق محروم
5 3 4 5 7 1 1 3 4 2 4
12

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
3 3 5 4 7 3 1 5 4 4 4
8