برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

20 4 5325 4 7 7 7 1 2 4 4 3
59

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

15 5 5166 4 7 6 4 1 2 4 3 3
20

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

18 7 5117 4 6 6 6 1 1 4 3 4
18

دانشگاه علوم پزشکي ايران

25 7 5432 7515 3 5 6 6 1 2 4 4 3
11

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

28 15 5181 4782 7942 6281 3 6 5 4 1 1 3 3 3
18

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

25 8 4924 6516 3 5 6 4 1 2 3 2 2
14

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

5 3 5204 3 7 5 7 1 3 4 4 3
9

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

18 5 5201 3 7 6 3 1 1 3 2 2
7

دانشگاه علوم پزشکي فسا

17 4 5060 8355 2 5 5 3 1 2 3 2 2
9

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

20 9 5567 10462 4 6 5 4 1 2 3 3 3
10

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

20 6 5000 3 7 6 3 1 1 3 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

20 4 5183 3 6 5 5 1 2 4 3 2
4

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

23 10 5014 14608 9589 4 7 6 4 1 1 3 2 2
8

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

20 6 5433 10555 3 4 4 4 1 1 4 2 2
11

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

20 7 5509 3 5 5 3 1 1 4 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

15 5 4925 2 4 6 3 2 1 3 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

18 4 4780 2 5 5 6 2 1 3 2 3
11

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

18 11 4947 14768 10382 3 5 5 5 1 1 3 3 2
9

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

20 8 4951 10777 2 5 5 3 1 2 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

15 5 4827 2 6 4 3 1 2 4 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

10 4 5017 3 6 5 3 1 2 4 3 2
4

دانشگاه علوم پزشکي قم

18 6 5111 12197 3 5 6 4 1 1 4 2 3
5

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

20 8 5077 7958 12993 3 5 5 5 1 1 4 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

18 4 4981 3 5 5 2 1 1 3 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

10 5 4991 12060 4 5 6 4 1 2 3 2 1
1

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

20 6 4790 12148 3 5 5 3 1 1 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي بابل

20 6 4773 13501 2 6 6 5 1 1 4 3 3
4

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

18 5 5042 14634 4 6 7 4 1 1 3 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

18 7 4847 16939 3 5 6 1 1 1 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

20 7 4555 18269 3 5 6 3 1 1 3 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي اراک

15 4 4784 13198 4 4 5 2 1 1 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي يزد

20 8 4939 14461 9604 3 6 5 5 1 1 2 3 3
2

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

15 7 5168 13785 3 5 6 4 1 1 4 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

15 6 4634 2 6 5 4 1 2 2 1 1
5

دانشگاه علوم پزشکي اراک

5 3 4706 13785 2 6 5 4 1 2 4 2 1
1

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

12 4 5434 12857 3 6 5 5 1 1 2 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

10 4 5067 2 7 5 5 1 1 4 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

20 5 4682 13875 3 6 6 5 1 1 3 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

20 7 4589 15789 11977 3 4 4 4 1 1 2 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي همدان

25 5 5041 10171 2 5 5 2 1 1 3 3 2
3

دانشكده علوم پزشكي ساوه

15 5 4659 15289 3 5 4 5 1 1 2 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

17 8 4980 16862 13049 3 5 6 2 1 1 3 2 2
5

دانشگاه علوم پزشكي آبادان

22 9 4466 16719 3 5 5 2 1 1 3 1 2
4

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

20 8 4557 17820 15853 3 6 5 3 1 1 3 2 2
2

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

20 7 4746 16426 2 4 5 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي يزد

محل تحصيل يزد --ظرفيت مازاد
5 4 4741 2 6 4 4 1 2 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

5 5 4670 16845 3 4 5 4 1 1 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

18 4 4951 17083 4 6 6 2 1 1 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

بومي خوزستان-محل خدمت دزفول --مناطق محروم
5 3 4568 3 5 6 3 1 1 2 1 2
1

دانشكده علوم پزشكي خمين

17 5 5012 19588 3 5 5 4 1 2 2 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

20 12 4773 27450 17037 3 4 6 3 1 1 2 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

5 3 5010 2 5 5 6 1 1 4 2 2
0

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

18 8 5142 21259 3 6 5 4 1 1 3 1 2
4

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

20 9 4727 25302 3 5 5 5 1 1 2 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي زابل

18 7 4511 26648 2 3 4 3 1 1 2 1 1
3

دانشگاه علوم پزشکي همدان

5 3 3 4 4 4 1 1 2 1 3
0

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

5 3 4 5 6 5 1 1 4 2 3
11

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 3 2 5 5 5 1 1 3 1 1
10
6/4/2023 5:17:17 AM
Menu