برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

15 10 5662 4714 4482 4 8 7 7 1 2 5 3 3
66

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
10 6 5202 5369 3 6 4 5 1 1 3 2 2
22

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

22 9 5382 5501 8284 3 7 5 7 1 2 5 3 3
34

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 3 5458 6382 3 4 6 6 1 2 4 4 2
11

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

شبانه
10 4 5240 2 6 5 8 1 1 4 2 2
12

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 8 5090 3255 3 6 5 4 1 1 3 3 3
8

دانشگاه تبريز

شبانه
16 8 5088 10286 3 5 5 6 1 1 3 2 2
4

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 8 5259 9312 2 5 5 6 1 1 3 2 2
6

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

40 7 5013 11869 1 4 4 3 1 2 2 3 2
5

دانشگاه اصفهان

20 9 4644 12504 15186 2 5 4 5 1 2 3 3 2
9

دانشگاه شهيد چمران اهواز

33 8 4517 12984 2 4 3 4 1 1 2 1 1
7

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
10 6 4529 13850 3 6 5 6 1 2 4 2 2
4

دانشگاه شيراز

20 9 4769 15211 3 5 5 6 1 1 3 2 2
3

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

40 11 4076 13956 54877 2 5 3 2 1 1 2 2 1
2

دانشگاه مراغه

شبانه
5 4 4759 3 4 3 2 1 1 2 1 2
1

دانشگاه گيلان - رشت

35 12 4897 16507 20803 2 4 4 6 1 1 2 2 1
3

دانشگاه مراغه

40 10 4328 16488 30380 2 4 4 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
16 7 4484 25244 3 4 3 5 1 1 2 2 2
2

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

40 8 5064 17242 2 3 4 5 1 1 2 2 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق

40 6 4385 14231 3 5 5 6 1 1 2 1 1
3

دانشگاه تبريز

24 10 4529 22092 2 4 5 4 1 1 3 2 2
7

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

35 11 4188 24125 2 4 5 3 1 1 2 2 1
3

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

20 10 4685 21607 2 4 4 5 1 1 2 2 2
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
10 7 4687 19543 3 5 5 5 1 1 2 2 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

40 9 4510 20782 3 4 3 3 1 1 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

40 11 4573 20155 46599 2 3 5 2 1 1 2 2 1
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

30 7 4833 3 4 4 4 1 1 2 1 1
3

دانشگاه زنجان

40 14 4585 22163 32334 2 4 4 4 1 1 2 1 1
0

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 12 4781 8214 26740 2 3 4 4 1 1 2 2 1
1

دانشگاه يزد

40 9 4630 23714 23933 3 4 5 2 1 1 2 2 1
2

دانشگاه شهرکرد

30 6 4719 26890 2 4 4 3 1 1 2 1 1
0

دانشگاه دامغان

35 7 4497 30924 2 4 4 4 1 1 2 2 1
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 6 4290 2 4 5 6 1 1 1 1 1
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

30 8 4455 30528 2 3 4 4 1 1 1 1 1
1

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

25 8 4847 28277 2 4 4 4 1 1 2 1 1
0

دانشگاه اراک

45 11 4317 24843 2 4 4 4 1 1 2 1 1
1

دانشگاه سمنان

30 8 4367 25354 3 5 4 5 1 1 3 2 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 13 4643 10901 31508 2 4 4 4 1 1 2 2 1
2

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

35 8 4678 2 4 3 3 1 1 2 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

60 14 4126 27605 67496 2 3 3 4 1 1 1 1 1
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

35 4 4686 1 3 3 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه
12 3 4944 27950 2 4 5 4 1 1 3 1 2
2

دانشگاه گنبد

34 7 4371 2 4 5 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه كردستان - سنندج

40 7 4326 30210 3 3 4 3 1 1 2 1 1
3

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

40 11 4335 45511 2 3 2 4 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

40 13 4580 44246 2 3 4 3 1 1 2 1 1
2

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

35 4 4621 31352 2 3 3 4 1 1 2 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد

25 10 4811 14904 1 3 3 3 1 1 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

40 12 4453 44210 3 3 4 3 1 1 2 1 1
0

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

35 10 4336 43130 2 3 4 3 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

40 11 4195 29329 45935 46219 2 3 3 3 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

40 7 4345 59317 2 4 4 3 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

40 6 4559 58400 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه زنجان

شبانه
10 3 2 3 3 3 1 1 2 2 1
2

دانشگاه شاهد - تهران

40 5 3 6 5 3 1 1 2 2 2
3
6/4/2023 5:28:51 AM
Menu