برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

20 10 5225 13771 11247 3 5 5 5 1 1 3 2 2
13

دانشگاه علوم پزشكي آبادان

15 4 4640 14812 2 4 4 2 2 2 1 2 1
5

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

23 10 4987 15734 2 4 4 3 1 1 2 1 2
8

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال اول
20 6 5296 15822 2 3 3 4 1 1 1 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

15 9 4760 15976 2 4 6 3 1 1 3 2 1
4

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

15 4 5336 3 5 4 6 1 1 2 2 2
7

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

15 4 5082 2 5 6 4 1 1 3 1 3
9

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

20 7 4629 19790 3 4 5 2 1 1 2 1 2
5

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

20 5 5238 18387 2 4 4 4 1 1 2 1 2
5

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

20 4 4181 3 4 5 1 1 1 2 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

20 5 4698 2 5 4 3 1 1 2 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

25 8 5469 23459 2 5 4 3 1 1 2 2 2
3

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

18 4 4779 21975 2 4 5 1 1 1 3 2 1
8

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)

25 9 4601 21975 3 4 4 3 1 1 2 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

18 6 4561 24010 3 4 4 4 1 1 2 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

15 6 4557 23559 19924 3 6 5 3 1 1 2 1 2
5

دانشگاه علوم پزشکي همدان

20 5 5043 22143 2 3 3 3 1 1 2 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

20 5 4739 3 4 4 3 1 1 3 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

5 4 4150 1 3 5 3 1 1 3 1 1
3

دانشكده علوم پزشكي ساوه

25 6 4363 26923 2 3 5 3 1 1 2 1 1
2

دانشگاه علوم پزشکي يزد

15 5 4503 26173 2 5 4 2 1 1 2 1 2
1

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

4 4 4106 1 3 3 1 1 1 1 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)

10 3 3 4 4 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

23 3 2 6 5 6 1 1 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال دوم
15 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1
0
6/6/2023 9:21:23 AM
Menu