برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

28 11 4779 10829 13774 2 4 5 3 1 1 3 2 2
17

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

15 4 4810 3 5 6 4 2 1 3 1 2
8

دانشگاه علوم پزشکي تهران

14 6 4437 11960 3 5 5 3 1 2 3 2 2
9

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

15 5 5262 3 5 6 4 1 1 4 2 2
7

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

20 6 4441 15442 3 4 5 2 2 1 2 1 1
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

24 4 5041 14340 4 5 6 1 1 1 3 1 2
4

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

5 4 4301 3 5 5 5 1 1 2 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

25 3 4554 3 6 4 2 1 1 2 1 3
5

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

25 5 4951 14812 2 5 6 3 1 1 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

9 6 4677 15107 2 3 5 3 1 2 3 1 1
0

دانشكده علوم پزشكي مراغه

27 9 4719 17880 2 4 4 4 1 1 2 1 2
8

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

20 4 4192 2 3 4 3 1 1 3 1 2
10

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

5 3 4545 3 4 6 5 1 1 3 2 1
2

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

33 7 4538 3 5 5 2 1 1 2 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

25 5 4562 2 4 4 3 1 1 2 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

20 6 4659 15829 2 4 5 2 1 1 2 1 2
1

دانشكده علوم پزشكي تربت جام

20 8 4759 17598 2 6 6 2 1 1 3 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي قم

23 5 4741 3 3 5 3 1 1 3 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي بابل

20 4 4805 3 5 5 5 1 1 4 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

25 7 4572 19808 2 4 6 3 1 1 3 1 1
2

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

25 8 4619 17086 3 5 4 4 1 1 2 1 1
2

دانشكده علوم پزشكي سراب

27 9 4660 18324 2 3 4 2 1 1 2 1 1
1

دانشکده علوم پزشکي خوي

20 4 5145 16732 2 4 4 1 2 2 2 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

24 7 4637 18088 19281 3 4 5 2 2 1 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

8 4 5639 2 4 4 5 1 1 2 2 1
2

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

20 8 5064 18587 16082 2 5 5 3 1 1 3 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي فسا

20 4 4820 2 5 5 2 1 1 3 2 1
0

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

30 11 4638 21570 2 4 4 2 1 1 2 1 1
4

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

نيمسال دوم
17 5 4506 17187 2 4 4 5 1 1 3 1 1
3

دانشگاه علوم پزشکي يزد

35 12 4707 19404 18757 2 5 6 3 1 1 2 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

20 8 4551 20767 17067 2 6 6 3 1 1 3 1 1
4

دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر)

15 3 4737 4 4 6 2 1 1 2 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

نيمسال اول
17 6 4667 3 4 4 4 1 1 2 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

15 5 4829 2 4 4 2 1 1 2 2 1
5

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

28 9 5084 20921 17618 3 4 5 2 2 1 2 2 1
1

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

محل تحصيل خاش
16 6 4713 2 4 4 2 1 1 2 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

22 6 4615 20889 3 5 5 2 1 1 3 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال اول
23 8 4546 21720 3 5 5 3 1 1 2 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

22 7 4398 21845 17815 2 5 5 2 1 1 2 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول
15 5 4725 20095 2 3 5 1 1 1 2 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني)

23 5 4732 20834 3 5 5 4 1 1 3 2 1
1

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

20 4 4672 3 6 5 2 1 1 3 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

25 8 4540 21432 2 4 4 2 1 1 3 1 2
4

دانشگاه علوم پزشكي آبادان

20 6 4552 20515 3 4 5 2 1 1 2 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

22 3 4791 20709 2 4 4 1 1 1 3 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)

7 3 4350 1 6 4 6 1 2 2 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

20 3 4548 2 5 4 1 1 1 2 1 1
2

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

15 3 4314 21191 2 6 4 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

25 11 4593 23168 3 5 6 2 1 1 3 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي اراک

20 6 4615 22241 3 5 5 3 1 1 2 1 2
7

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

5 3 4342 2 4 5 1 2 1 1 2 1
1

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
20 7 4734 22124 2 4 5 1 1 1 2 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي اسدآباد(استان همدان)

25 4 4740 2 3 5 3 1 1 2 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال دوم
23 8 4415 24126 2 4 4 3 1 1 2 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

13 4 4646 23038 1 3 4 1 1 1 2 1 1
4

دانشكده علوم پزشكي خمين

10 3 4716 3 4 5 3 1 1 2 1 2
0

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

25 8 4436 28966 20361 3 4 4 3 1 1 2 1 1
6

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

25 6 4593 24427 3 4 5 2 1 1 2 1 1
4

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

18 5 4733 24843 2 4 5 4 1 1 2 1 2
2

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

20 3 4317 3 4 4 2 1 1 2 1 1
4

دانشگاه علوم پزشکي بم

27 6 4454 2 4 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشکده علوم پزشکي خلخال

27 6 4799 29393 3 3 5 1 1 1 3 1 1
6

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

12 5 4524 30272 2 4 4 2 1 1 2 1 2
5

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)

20 4 3 6 5 4 1 1 2 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي زابل

22 4 1 3 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
5 3 1 3 2 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)

23 3 1 4 4 1 1 1 2 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
20 5 2 4 5 1 2 1 3 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر(چابهار)

16 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1
8
6/4/2023 5:13:46 AM
Menu