برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

20 10 5004 26636 18349 3 2 6 3 1 2 5 2 4
5

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

30 12 4892 25857 24555 3 4 6 3 1 1 4 2 4
1

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

20 6 4843 3 4 6 1 1 1 4 2 4
4

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

25 6 5041 26509 3 3 6 2 1 2 4 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

30 18 4638 34624 28979 3 3 5 3 1 2 3 2 3
1