برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

21 6 4887 3 5 5 4 1 1 2 2 1
5

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

28 7 4550 11811 21221 3 5 5 3 1 1 2 1 2
6

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

25 10 4626 13899 21938 3 5 5 3 1 1 2 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

25 7 4560 14083 18087 3 4 5 2 1 1 3 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

20 6 4983 3 5 4 4 1 1 3 2 1
0

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

5 4 4846 17475 2 4 5 5 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي تهران

12 5 4763 18136 3 6 5 5 1 1 2 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي اراک

20 7 4954 24210 3 4 4 4 1 1 2 2 1
1

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

10 5 4940 23654 3 5 6 5 1 1 2 1 1
3

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

20 7 4415 20190 3 4 5 4 1 1 2 1 2
0

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

18 5 4805 3 3 6 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

24 6 4452 2 4 5 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

20 4 4705 3 6 5 2 1 1 1 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي قم

20 6 4559 23113 2 3 4 2 1 1 1 1 2
0

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال اول
30 5 4656 22746 3 4 4 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

25 9 4508 31650 3 3 5 2 1 1 2 1 1
2

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

18 6 4912 2 4 4 2 1 1 2 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

23 8 4599 23111 2 4 5 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

25 7 4352 23155 24381 2 4 3 4 1 1 2 2 1
3

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

30 5 4410 30136 2 5 5 4 1 1 3 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

20 5 4586 25302 2 4 5 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي بابل

20 7 4860 24997 3 5 4 4 1 1 2 1 1
0

دانشكده علوم پزشكي مراغه

20 6 4776 2 4 4 4 1 1 2 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال دوم
15 3 4434 3 4 3 1 1 1 2 1 2
4

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
13 5 4096 24626 2 5 5 4 2 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

5 3 4320 2 3 4 3 1 1 2 1 1
0

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

20 4 4592 23967 2 6 5 3 1 1 2 1 1
1

دانشکده علوم پزشکي خوي

25 9 4721 25876 2 3 4 1 1 1 2 2 1
1

دانشكده علوم پزشكي تربت جام

20 3 4604 25258 1 5 5 3 1 1 3 1 2
0

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

18 4 4264 2 5 4 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

25 5 4673 21603 2 3 4 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

20 3 4565 2 3 5 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه علوم پزشکي يزد

30 4 4794 27518 2 4 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

9 3 5012 2 5 3 4 1 1 3 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

25 6 4575 29252 3 4 4 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

30 9 4411 36476 27381 2 3 3 1 1 1 2 1 1
0

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

20 5 4602 26980 2 3 3 1 1 2 2 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل سرايان)

23 9 4413 29742 3 3 5 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم پزشكي آبادان

20 4 4202 2 4 4 4 1 1 2 1 2
0

دانشگاه علوم پزشکي بم

28 8 4569 37382 29827 3 3 4 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال دوم
30 5 4429 2 3 3 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

25 5 4319 2 3 4 2 1 1 1 1 1
0

دانشكده علوم پزشكي ساوه

20 5 4546 32390 2 3 4 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي زابل

20 4 4854 33109 3 5 4 3 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

25 3 2 5 6 4 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

20 3 3 2 5 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

17 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

22 3 3 3 2 3 1 1 2 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

25 4 2 2 4 1 1 1 2 1 1
0

دانشکده علوم پزشکي خلخال

25 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

20 3 3 2 4 1 1 1 1 1 1
0
6/6/2023 10:18:31 AM
Menu