برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 12 4827 35791 30840 4 4 6 2 1 2 4 2 3
0

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه
15 8 4997 39361 2 3 4 3 1 1 3 2 3
0

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

25 12 4716 37852 34052 3 3 5 2 1 1 4 2 3
0

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

35 15 4636 41190 34570 3 3 5 2 1 1 4 2 3
0

دانشگاه ايلام

25 9 4606 36497 3 2 6 1 1 1 4 1 3
0

دانشگاه ايلام

شبانه
10 4 4534 46527 3 2 6 1 1 1 3 2 3
0

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
10 3 4 3 5 2 1 3 4 2 4
1