برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

150 86 7124 97 62 44 16 7 7 8 7 8 9 8
246

دانشگاه تهران

100 66 6777 323 171 82 63 6 7 8 6 7 8 7
102

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

95 51 6612 562 256 124 113 6 7 8 6 7 8 6
74

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

120 50 6128 1081 485 278 361 6 6 7 5 6 7 6
39

دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

10 7 5883 993 6 5 7 6 6 7 5
50

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

135 46 5841 1723 861 448 661 5 6 7 5 5 6 5
36

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

60 33 5740 1469 974 357 566 6 6 7 5 5 6 6
31

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

60 20 5746 1906 1303 846 5 5 6 4 5 6 4
29

دانشگاه صنعتي اصفهان

165 93 5799 2397 1428 751 1682 5 5 7 4 5 6 5
61

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 6 5172 5 5 5 3 5 4 3
13

دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

بومي استان کردستان
5 3 4923 4 4 5 1 3 3 3
10

دانشگاه شيراز

60 37 5556 3529 661 1761 4 4 6 4 4 5 4
21

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
35 10 5257 4459 5 4 5 4 3 4 3
7

دانشگاه اصفهان

50 25 5325 3729 2245 2009 4 4 6 3 4 5 4
9

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

75 23 5284 2998 771 2771 4 4 4 4 4 4 3
3

دانشگاه فردوسي - مشهد

120 55 5392 3613 3002 921 2191 4 5 6 3 4 5 4
20

دانشگاه شاهد - تهران

120 7 5373 4 4 5 4 3 4 3
7

دانشگاه تبريز

87 43 5283 4520 3004 955 2661 4 4 5 4 4 4 4
21

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

84 43 5149 6238 3656 1337 4053 4 4 5 3 3 4 3
13

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

80 29 4841 5821 2489 3 3 5 2 2 3 3
10

دانشگاه اصفهان

شبانه
15 8 5308 4468 4 5 5 2 4 5 4
5

دانشگاه صنعتي شيراز

60 37 5169 4905 2494 1300 2525 4 4 5 4 3 4 3
11

دانشگاه صنعتي قم

60 17 5067 7083 4459 3408 3 3 5 3 3 4 3
4

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
20 14 5216 4537 4 4 5 3 4 5 4
6

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 15 4682 5131 8149 3154 3 4 4 3 3 3 3
3

دانشگاه گيلان - رشت

80 24 4896 5388 4510 4 4 4 3 2 3 3
4

دانشگاه يزد

120 65 4925 8914 5314 3138 4993 3 3 5 2 3 3 3
7

دانشگاه قم

70 18 4740 6092 3 3 4 2 3 3 3
3

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

60 21 4806 6851 4221 3 3 4 3 2 3 2
5

دانشگاه كاشان

76 31 4957 6901 4240 3 4 4 2 3 4 3
9

دانشگاه مازندران - بابلسر

35 9 4828 6586 3 4 5 2 3 3 2
14

دانشگاه تبريز

شبانه
58 22 4976 8007 7017 3 3 4 3 3 3 2
6

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

55 11 4486 6715 2 2 4 1 1 2 2
5

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز)

25 14 4650 8056 3 3 5 2 2 3 3
7

دانشگاه فسا

30 7 4430 6165 1 2 2 1 1 1 2
7

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
20 5 4536 8162 3 2 3 4 1 2 2
1

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

45 25 4725 10140 8005 4471 3 3 4 2 2 3 2
9

دانشگاه شهيد چمران اهواز

80 36 4545 13333 10440 3462 5339 3 3 4 2 2 2 2
8

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

45 20 4670 12333 4541 2 3 4 2 1 2 2
21

دانشگاه شهرکرد

55 22 4664 10854 10973 3 3 4 2 2 3 2
2

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
56 22 4645 9615 3 2 3 2 2 2 2
9

دانشگاه صنعتي همدان

50 8 4411 9956 3 4 4 1 1 1 2
13

دانشگاه اراک

50 18 4633 12814 8879 3 3 4 2 2 3 2
3

دانشگاه زنجان

100 31 4608 10751 3 3 3 3 2 3 2
8

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

45 7 4611 11616 2 2 5 1 2 2 2
5

دانشگاه صنعتي شاهرود

110 26 4541 16597 12383 5858 2 3 3 2 1 2 1
3

دانشگاه سمنان

110 30 4679 13907 9439 4180 3 3 4 2 2 2 2
1

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 7 4430 12754 9162 3 2 3 3 2 2 2
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 6 4391 11035 3 2 4 1 1 1 2
7

دانشگاه تربت حيدريه

60 7 4364 10248 9805 2 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي اراك

60 17 4492 14544 9863 2 3 4 1 2 2 2
2

دانشگاه اردکان

25 10 4486 11781 2 3 4 2 2 2 2
1

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

40 9 4605 12041 2 2 3 2 1 2 2
2

دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد

55 5 4257 10800 2 3 2 1 1 1 1
1

دانشگاه گلستان - گرگان

30 7 4406 12929 2 3 3 3 1 2 2
2

دانشگاه ياسوج

40 14 4337 14820 10946 2 2 3 1 1 1 2
3

دانشگاه رازي کرمانشاه

60 23 4337 13112 14330 5522 2 2 3 2 1 1 2
5

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
15 13 4499 13821 2 3 3 3 2 2 1
1

دانشگاه اروميه

80 17 4586 14588 13730 4836 2 3 3 2 1 1 2
13

مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا

40 13 4481 13956 2 3 4 2 2 2 2
2

دانشگاه نيشابور

45 5 4368 2 3 3 2 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 6 4586 12687 1 3 2 3 1 1 2
2

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

100 21 4279 23482 12379 1 1 3 1 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي سيرجان

45 10 4218 15202 7344 1 2 3 1 1 1 1
8

دانشگاه بيرجند

120 34 4205 25114 24732 12577 2 2 3 1 1 1 1
4

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

60 13 4660 13898 10317 2 2 3 2 1 2 2
3

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

35 12 4404 13404 2 2 2 2 1 1 2
2

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

80 21 4542 15351 7597 2 2 2 2 1 1 1
2

دانشگاه ملاير

60 5 4321 18786 3 2 4 1 1 1 1
1

دانشگاه شهرکرد

شبانه
5 4 4516 13403 2 4 2 2 2 2 1
1

دانشگاه سلمان فارسي - كازرون

40 6 4314 9864 3 2 4 1 1 1 1
2

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

60 10 4257 16169 7477 2 3 3 1 1 1 1
5

دانشگاه كردستان - سنندج

80 11 4411 19162 7868 2 2 2 3 1 1 1
3

دانشگاه زنجان

شبانه
40 13 4436 16536 2 2 2 1 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

80 23 4366 17165 7419 2 2 2 2 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي اروميه

55 14 4342 17618 14747 6958 2 2 3 2 1 2 1
1

مرکز آموزش عالي لار

0 6 4074 14935 1 2 3 1 1 1 1
12

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه
15 6 4392 15827 1 2 2 2 1 1 1
8

دانشگاه تفرش

50 15 4462 17781 16604 1 2 2 2 1 1 1
7

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

شبانه
20 7 4585 15856 2 2 2 2 1 1 1
12

دانشگاه صنعتي قوچان

60 9 4564 19012 1 2 3 1 1 2 1
4

دانشکده فني و مهندسي گلپايگان

60 11 4413 17689 15864 3 3 3 1 1 1 1
0

مركز اموزش عالي فيروزاباد

45 4 4140 1 1 2 1 1 1 1
2

دانشگاه سمنان

شبانه
50 10 4393 18508 19817 2 2 2 2 1 1 1
1

دانشگاه جيرفت

40 3 4161 2 2 3 1 1 1 1
1

مرکز آموزش عالي اقليد

60 8 4072 24381 15632 1 2 2 1 1 1 1
1

مجتمع آموزش عالي گناباد

50 5 4111 17290 1 3 2 1 1 1 1
1

دانشگاه دامغان

60 16 4292 18082 18161 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
35 6 4230 19215 1 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

60 10 4161 22014 12282 2 2 2 1 1 1 1
3

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

35 4 4234 17358 2 2 2 1 1 1 1
1

مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا

شبانه
15 6 4255 20685 1 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

60 9 4386 20193 2 2 1 2 1 1 1
0

دانشگاه بناب

60 5 4331 19571 2 1 3 1 1 1 1
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

شبانه
20 6 4222 20285 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه بجنورد

60 10 4363 19579 22113 2 2 3 1 1 1 1
0

دانشگاه گنبد

40 3 4103 19222 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه جهرم

50 6 4432 21429 1 2 2 1 1 1 1
1

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

60 6 4270 19310 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

شبانه
20 3 4172 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

60 6 4169 21380 1 1 2 1 1 1 1
3

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
20 3 4469 2 2 2 1 1 1 1
3

دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي)

40 6 4340 1 2 2 3 1 1 1
3

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

45 3 4304 2 2 2 1 1 1 1
4

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

30 5 4320 1 1 2 2 1 1 1
5

دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)

0 5 4202 20877 2 3 1 1 1 1 1
2

دانشگاه زابل

40 3 4132 1 2 1 2 1 1 1
10