برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

75 31 6002 881 768 310 341 6 6 7 5 6 7 5
175

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 12 5661 1174 1001 520 5 5 7 4 4 5 5
64

دانشگاه اصفهان

50 22 5264 4126 2390 1845 4 4 6 4 3 5 4
41

دانشگاه تبريز

24 13 5134 3780 2857 5 4 5 4 3 4 4
31

دانشگاه صنعتي همدان

40 15 4792 5579 2927 3 3 4 2 2 3 2
18

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
30 9 5304 4470 4 5 6 4 4 4 4
15

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 4 4509 3 4 5 2 2 2 2
12

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

45 9 4719 5549 3 3 5 2 2 2 3
14

دانشگاه تبريز

شبانه
16 4 5077 4 4 5 4 3 2 2
15

دانشگاه نيشابور

35 6 4729 7794 3 3 5 1 2 2 2
6

دانشگاه صنعتي شاهرود

35 7 4794 5660 3 3 4 3 2 3 2
7

دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)

0 6 4236 2 4 3 2 1 1 1
4

دانشگاه ميبد

35 9 4548 9783 3 2 3 1 1 2 1
6

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

60 7 4283 16403 1 3 3 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 9 4473 20550 2 1 1 2 1 1 1
2

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 3 2 2 5 3 2 4 4
6

دانشگاه شاهد - تهران

60 3 4515 4 5 5 3 3 3 4
10