برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

25 7 5783 6 6 7 7 5 5 4
20

دانشگاه فردوسي - مشهد

15 6 5015 4 4 6 1 3 4 3
9

دانشگاه خوارزمي تهران

20 7 5449 4 4 6 5 3 5 3
9

دانشگاه شيراز

25 9 4527 5024 2651 4 4 4 2 2 2 2
2

دانشگاه هنر تهران

25 6 5257 5 5 4 5 4 3 4
4

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

25 8 4760 3749 3 4 5 2 2 3 3
3

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 5 4429 4541 2 2 2 1 2 2 1
2

دانشگاه هنر اصفهان

25 9 4998 5478 3 4 6 4 2 2 2
4

دانشگاه يزد

36 15 4660 7849 6682 3 3 4 2 2 2 2
5

دانشگاه مازندران - بابلسر

16 10 4473 7703 3 3 4 1 1 2 2
1

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

25 3 4389 1 4 3 1 1 1 1
0

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

40 5 4421 2 2 3 2 1 1 1
4

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

30 5 4621 10822 2 3 3 2 1 1 3
3

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
30 8 4511 11379 2 2 2 3 1 1 2
3

دانشگاه زابل

35 3 3961 14469 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

30 6 4188 1 3 2 1 1 1 1
3

دانشگاه اروميه

50 6 4240 17511 2 2 3 2 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

60 4 4297 2 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه كردستان - سنندج

35 4 4169 22817 2 2 2 2 1 1 1
0

دانشگاه بجنورد

50 4 4251 2 1 3 1 1 1 1
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

25 4 1 1 2 1 1 1 1
1

دانشگاه سمنان

20 3 2 2 3 4 1 2 1
1