برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

45 12 5115 2070 1194 5 5 6 3 4 4 3
2

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

35 10 4907 2390 1634 4 4 6 3 3 4 4
3

دانشگاه اصفهان

25 7 5063 5410 3 4 5 4 3 3 3
3

دانشگاه تبريز

21 9 4647 8227 4064 3 3 4 3 2 2 2
1

دانشگاه اصفهان

شبانه
15 6 4876 7392 3 4 5 2 2 2 2
1

دانشگاه صنعتي شاهرود

25 5 4510 7193 1 3 3 1 2 1 2
4

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

30 10 4656 8952 3 4 5 2 2 1 2
1

دانشگاه بجنورد

45 5 4297 20922 2 2 2 1 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي اراك

40 7 4398 14227 9055 2 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه زنجان

35 7 4373 12771 2 2 3 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
20 7 4496 11791 2 2 3 2 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

40 7 4275 12734 2 2 2 2 1 1 1
0

دانشگاه تفرش

50 10 4271 20883 12107 2 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه زنجان

شبانه
35 5 4082 20588 1 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
15 4 4218 2 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه زابل

30 3 4134 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)

36 7 4193 23913 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

45 10 4373 24892 2 1 1 1 1 1 1
0