برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

70 36 6392 891 504 201 6 6 7 5 6 7 6
308

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

45 21 5702 806 377 458 6 6 7 5 5 6 5
142

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

45 20 5229 1453 709 5 6 6 3 4 6 5
52

دانشگاه اصفهان

25 8 5416 4139 2346 5 5 6 4 3 4 4
44

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 12 5295 4603 3037 4 5 6 4 4 5 4
25

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 9 4558 8499 2665 3 3 4 2 2 1 2
8

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
15 3 4785 3 4 4 1 2 2 2
15

دانشگاه صنعتي اروميه

45 18 4630 12642 7546 3933 2 3 4 2 2 2 2
23