برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

80 15 5000 3242 2206 4 4 5 3 3 3 3
9

دانشگاه صنعتي اصفهان

115 18 4579 10211 9401 3 3 4 3 2 2 2
10

دانشگاه گيلان - رشت

60 7 4238 9270 2 2 2 2 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي اروميه

30 4 4583 13944 3 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه يزد

80 27 4372 20413 18465 10983 2 2 3 2 1 1 1
2

دانشگاه بناب

50 3 4160 1 1 1 2 1 1 1
1

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
25 3 4282 23095 2 2 3 1 1 1 1
0