برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

25 14 6775 99 33 7 7 8 7 7 8 6
143

دانشگاه تهران

32 18 6467 307 277 71 6 6 7 6 7 8 6
123

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

35 15 6009 550 277 6 6 7 5 5 6 5
43

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

30 12 6273 359 6 7 7 7 7 8 6
70

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 14 5687 1788 688 5 5 6 5 5 5 5
20

دانشگاه تبريز

27 11 4993 4070 926 4 4 4 4 4 3 3
17

دانشگاه فردوسي - مشهد

40 22 5424 3747 2771 1191 2871 4 4 6 5 4 4 4
18

دانشگاه اصفهان

35 17 5096 3864 3193 1866 4 4 6 5 4 4 4
14

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 9 5284 2784 4 5 5 3 4 3 4
5

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
25 9 5202 4591 3133 3 4 4 6 3 3 3
15

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 6 5304 4810 3 4 4 4 3 4 3
5

دانشگاه گيلان - رشت

40 10 4681 5644 4923 2 3 4 3 2 2 2
19

دانشگاه قم

60 15 4772 8519 5828 3 4 4 2 3 2 2
7

دانشگاه كاشان

28 11 4867 8286 6723 2 3 3 3 3 3 3
4

دانشگاه زنجان

35 12 4838 9873 2 2 3 4 2 2 2
2

دانشگاه يزد

45 16 4691 8689 8788 4606 3 3 4 4 3 2 2
4

دانشگاه مازندران - بابلسر

35 11 4385 8749 5780 3 2 3 2 2 2 2
16

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
20 5 4804 9521 2 2 3 3 2 1 2
4

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

60 20 4499 13590 9467 2 2 3 3 1 1 2
3

دانشگاه شهرکرد

30 9 4316 13753 3 3 3 1 2 1 1
2

دانشگاه شهيد چمران اهواز

45 8 4417 14370 5644 3 2 2 3 1 1 2
2

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

40 4 4580 12431 3 3 4 1 2 2 3
2

دانشگاه سمنان

60 16 4564 13878 11696 5775 2 3 3 4 2 2 2
7

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
20 9 4612 12617 3 2 3 3 2 1 1
0

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

45 14 4492 16860 14309 2 2 3 2 1 1 1
2

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 11 4528 16738 2 3 2 3 2 1 1
0

دانشگاه گلستان - گرگان

35 7 4445 14296 2 1 2 2 1 1 1
3

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
15 3 4123 2 1 2 1 2 1 1
1

دانشگاه سمنان

شبانه
60 9 4300 16259 2 2 2 3 1 1 1
2

دانشگاه شهرکرد

شبانه
5 3 4347 15290 3 3 3 3 2 1 1
2

دانشگاه دامغان

60 5 4450 1 1 2 2 1 1 1
4

دانشگاه سلمان فارسي - كازرون

30 4 4076 2 1 3 1 1 1 1
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

45 5 4590 21025 2 2 2 2 1 1 1
4

دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار

50 7 4230 19583 1 2 2 2 1 1 1
1

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

50 8 4143 23211 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

شبانه
20 3 4189 1 1 2 3 1 1 1
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

25 4 4166 22456 2 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

50 8 4173 24202 1 2 3 2 1 1 1
1

دانشگاه فسا

شبانه
10 3 4033 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه رازي کرمانشاه

60 3 1 1 2 3 1 1 1
4

دانشگاه شاهد - تهران

50 4 4 4 5 4 3 2 2
1

دانشگاه زنجان

شبانه
6 3 2 3 1 5 1 1 2
1

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

25 3 2 2 2 1 1 1 1
6