برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

25 9 5053 2617 1696 5 4 6 4 3 4 2
6

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

25 9 4997 3199 3 4 5 2 3 4 4
1

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

25 10 5106 2683 4 5 5 4 4 4 4
1

دانشگاه اصفهان

25 7 5012 4 4 4 2 2 2 2
0

دانشگاه اصفهان

25 8 4772 7532 2 3 5 2 3 2 2
0

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 3 4476 3 3 5 2 2 2 2
0

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 4 4503 13646 3 3 4 2 2 2 1
1