برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

20 13 5578 1814 5 5 6 5 5 6 5
27

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

35 14 5280 2775 4 4 6 4 4 5 4
23

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

20 5 4960 4619 3 4 4 2 3 3 3
15

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 5 4719 3 3 3 1 3 3 2
2

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

21 7 4523 9557 3 3 4 2 2 3 3
6

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

45 10 4395 16801 7901 2 3 3 1 1 1 1
4

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

55 11 4263 16656 6020 1 3 3 1 1 1 2
8

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

30 7 4608 25223 3 3 4 1 1 1 1
10

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
14 3 4664 2 2 4 3 1 1 1
11