پلدختر

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرپلدختر 4

 • محمدباقر سپاه منصوری از شهر پلدختر- درس ادبيات
  روش مطالعه :ادبیات را 7 میزنم.درس ادبیات چون مهمترین درس رشته انسانی است با ضریب بالا هر روز انرا مط العه می کنماین درس شامل قسمتهای مختلفی است که برای قسسمت قرابت معنایی وآرایه تعداد تستهای زیادی حلمیکنم وشعرهای زیادی را مطالعه میکنمبه مفهوم آنها کاملا توجه میکنم برای قسمت املا وتاریخادبیات به متن کتاب توجه میکنماز تستهای کتاب آبی استفاده میکنمبرای تاریخ ادبیات ازرمز وکد گذاری استفاده می کنم تا با نام نویسندگان با آثار شان بیشتردر ذهنم جای بگیردکلماتی را که از نظر تلفظ شبیه هم هم هستند اما ازنظر نوشتاریبا هم متفاوت هستند را در کتاب خود آموز یا دفتر نکته برداری هایم کنار هم می نویسمآنها را روزانه حدود 15 دقیقه مرور میکنم
 • محمدباقر سپاه منصوری از شهر پلدختر- درس ادبيات
  روش مطالعه :ادبیات را 7 میزنم.درس ادبیات چون مهمترین درس رشته انسانی است با ضریب بالا هر روز انرا مط العه می کنماین درس شامل قسمتهای مختلفی است که برای قسسمت قرابت معنایی وآرایه تعداد تستهای زیادی حلمیکنم وشعرهای زیادی را مطالعه میکنمبه مفهوم آنها کاملا توجه میکنم برای قسمت املا وتاریخادبیات به متن کتاب توجه میکنماز تستهای کتاب آبی استفاده میکنمبرای تاریخ ادبیات ازرمز وکد گذاری استفاده می کنم تا با نام نویسندگان با آثار شان بیشتردر ذهنم جای بگیردکلماتی را که از نظر تلفظ شبیه هم هم هستند اما ازنظر نوشتاریبا هم متفاوت هستند را در کتاب خود آموز یا دفتر نکته برداری هایم کنار هم می نویسمآنها را روزانه حدود 15 دقیقه مرور میکنم
 • محمدباقر سپاه منصوری از شهر پلدختر- درس ادبيات
  روش مطالعه :ادبیات را 7 میزنم.درس ادبیات چون مهمترین درس رشته انسانی است با ضریب بالا هر روز انرا مط العه می کنماین درس شامل قسمتهای مختلفی است که برای قسسمت قرابت معنایی وآرایه تعداد تستهای زیادی حلمیکنم وشعرهای زیادی را مطالعه میکنمبه مفهوم آنها کاملا توجه میکنم برای قسمت املا وتاریخادبیات به متن کتاب توجه میکنماز تستهای کتاب آبی استفاده میکنمبرای تاریخ ادبیات ازرمز وکد گذاری استفاده می کنم تا با نام نویسندگان با آثار شان بیشتردر ذهنم جای بگیردکلماتی را که از نظر تلفظ شبیه هم هم هستند اما ازنظر نوشتاریبا هم متفاوت هستند را در کتاب خود آموز یا دفتر نکته برداری هایم کنار هم می نویسمآنها را روزانه حدود 15 دقیقه مرور میکنم
 • محمدباقر سپاه منصوری از شهر پلدختر- درس ادبيات
  روش مطالعه :ادبیات را 7 میزنم.درس ادبیات چون مهمترین درس رشته انسانی است با ضریب بالا هر روز انرا مط العه می کنماین درس شامل قسمتهای مختلفی است که برای قسسمت قرابت معنایی وآرایه تعداد تستهای زیادی حلمیکنم وشعرهای زیادی را مطالعه میکنمبه مفهوم آنها کاملا توجه میکنم برای قسمت املا وتاریخادبیات به متن کتاب توجه میکنماز تستهای کتاب آبی استفاده میکنمبرای تاریخ ادبیات ازرمز وکد گذاری استفاده می کنم تا با نام نویسندگان با آثار شان بیشتردر ذهنم جای بگیردکلماتی را که از نظر تلفظ شبیه هم هم هستند اما ازنظر نوشتاریبا هم متفاوت هستند را در کتاب خود آموز یا دفتر نکته برداری هایم کنار هم می نویسمآنها را روزانه حدود 15 دقیقه مرور میکنم
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های پلدختر

اردشیر عبدی پور
مریم ولی زاده

نمایندگی های کانون در شهر پلدختر

پلدختر 06632226112-06632223821-06632226112-09163634474

پل دختر -خيابان امام-خيابان 22 بهمن-سمت چپ-جنب موسسه توسعه

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از جمعه 14 آذر تا تیر 1400
پلدختر
دوازدهم 720,000 ریال 14 10,080,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه
یازدهم 690,000 ریال 11 7,590,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه
دهم 690,000 ریال 11 7,590,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه
هفتم،هشتم،نهم 580,000 ریال 11 6,380,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه
چهارم،پنجم،ششم دبستان 520,000 ریال 11 5,720,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه