دیکته صوتی (10) حرف (ای)

فایل املا صوتی را برای دانش آموزان پایه اول دبستان ، از صدای ( ای) تهیه کرده ایم.در ابتدای املا ، کل متن برای دانش آموز خوانده می شود تا با کلمات متن آشنایی پیدا کند.

دیکته صوتی (10) حرف (ای)

فایل املا صوتی را برای دانش آموزان پایه اول دبستان ، از صدای ( ای) تهیه کرده ایم.در ابتدای املا ، کل متن برای دانش آموز خوانده می شود تا با کلمات متن آشنایی پیدا کند. اوباید به متن خوب گوش کند تا آن را خوب یاد بگیرد. سپس معلم متن را کلمه به کلمه می خواند . از فرزند خود بخواهید تا املا را نوشته و به شما تحویل دهد.

فایل های ضمیمه

6/5/2023 10:21:55 AM
Menu