ضریب های درس ها در کنکور-تجربی

در کارنامه ی کنکور سراسری رشته ی تجربی رتبه در 5 زیر گروه داده می شود و . . .

ضریب های درس ها در کنکور-تجربی

«ضريب هاي درس هاي عمومي و اختصاصي  رشته ي تجربي در کنکور سراسري»

در کارنامه ي کنکور سراسري رشته ي تجربي رتبه در 5 زير گروه داده مي شود و رتبه در همين زيرگروه ها تعيين کننده ي قبولي شما در خانواده رشته هاي آن زيرگروه است :

زير گروه يک : پزشکي، دندانپزشکي وعمده ترين رشته هاي تجربي

زير گروه دو : رشته ي داروسازي و شيمي

زير گروه سه : رشته ي زمين شناسي

زير گروه چهار : رشته هاي مديريت، رشته ي حسابداري و حقوق

زير گروه پنج : مهندسي  هاي کشاورزي

ضريب هريک از درس ها در زيرگروه ها بدين شرح است:

نام درس

زير گروه1

زير گروه2

زير گروه3

زير گروه4

زير گروه5

ادبيات

4

4

4

4

4

عربي

2

2

2

2

2

معارف

3

3

3

3

3

زبان

2

2

2

2

2

زمين شناسي

0

1

4

1

1

رياضيات

2

3

2

4

4

زيست شناسي

4

4

2

2

2

فيزيک

2

2

2

2

2

شيمي

3

4

3

3

3

 

12/8/2022 11:41:50 PM