سطح دشواری درس‌های عمومی واختصاصی کنکور 93 ازنظر دانش آموزان

شما می‌توانید با مراجعه به صفحه شخصی خود ، نظر خود را درباره سطح دشواری کنکور 93 برای هر درس عمومی و اختصاصی اعلام کنید ....

سطح دشواری درس‌های عمومی واختصاصی کنکور 93 ازنظر دانش آموزان

 

دانش آموزان گرامی

با آرزوی موفقیت برای شما در کنکور سراسری  سال 93....

 

 شما می توانید با مراجعه به صفحه شخصی خود ، نظر خود را درباره سطح دشواری کنکور 93  برای هر درس عمومی و اختصاصی  اعلام کنید.

 

کنکور ریاضی  93 : جمع بندی نظرات دانش آموزان رشته ریاضی

بر اساس  نظرات ارسال شده ي دانش آموزان کانوني رشته ریاضی  در صفحه ي شخصي شان ( يعني دانش آموزاني که ميانگين تراز مشخص دارند) دو درس اختصاصي ریاضی و شیمی سطح دشواري بيش از حد انتظار دانش آموزان داشته اند و درس فيزيک از لحاظ سطح دشواري در حد انتظار دانش آموزان بوده است . در درس هاي عمومي سه درس زبان انگليسي و عربي و زبان و ادبيات فارسي از لحاظ سطح دشواري در حد انتظار دانش آموزان بوده و درس معارف اسلامي کمي دشوارتر از آن چيزي بوده که دانش آموزان انتظار داشته اند . 

توجه داشته باشید اگر يکي دو درس دشوارتر از حد انتظارتان باشد يادتان باشد که ساير دانش آموزان هم گروه شما نيز در همان شرايط شما هستند و شرايط براي همگي يکسان است .

 

کنکور تجربی  93 : جمع بندی نظرات دانش آموزان رشته تجربی

 

بر اساس نظرات دانش آموزان تجربی کانون  نکات زیر را می توان  در مورد سطح دشواری سوال ها از نگاه دانش آموزان بیان کرد .

سطح دشواری سوال های عمومی در حد انتظار دانش آموزان تجربی بوده است . دانش آموزان رشته ی ریاضی هم فقط درس معارف را دشوار دانسته اند و سه درس عمومی دیگر را از لحاظ سطح دشواری در حد انتظار خود ارزیابی می کردند  در مورد درس معارف اسلامی در رشته ی ریاضی بیش از چهل درصد دانش آموزان نظر داده اند که دشوارتر از پارسال است دانش آموزان  تجربی هم معارف اسلامی را دشوارترازحد انتظارخود  می دانند اما در این جا هم فقط بیست درصد دانش آموزان تجربی معارف اسلامی را کمی دشوارتر  از حد انتظار خود دانسته اند در درس های ادبیات و عربی فقط ٪۶ دانش آموزان تجربی گفته اند که دشواری این درس ها بیش از حد انتظارشان بوده است . در درس انگلیسی هم ٪۱۵ نظرشان بر دشواری قرار گرفته است .

 در مجموع  دانش آموزان تجربی سطح دشواری سوال های عمومی را در حد پارسال و در حد انتظار خود می دانند و معارف را کمی دشوارتر .

 

در مورد درس های اختصاصی دو درس در یک سر طیف دشواری از نظر دانش آموزان کانونی قرار دارند: شیمی و ریاضی . و دو درس در سر دیگرطیف :   فیزیک و زمین شناسی  . زیست شناسی هم در میانه این طیف است اما به  گمان دانش آموزان به ویژه دانش آموزان با ترازهای متوسط  به درس های دشوار نزدیک تر است.

 

شیمی تجربی ها با درصدی مشابه شیمی ریاضی ها از نظر دانش آموزان در صدر درس های دشوار اختصاصی قرار دارد ٪۸۰ تجربی ها و ٪۷۸ریاضی ها شیمی را دشوارتر از حد انتظار خود و دشوارتر از کنکور پارسال ارزیابی کرده اند. 

 در انتهای دیگر طیف ،  فیزیک قراردارد که در رشته ی تجربی هم مثل رشته ی ریاضی از نظر دانش آموزان سطح دشواری آن متعادل است فقط ٪۱۵ تجربی ها فیزیک را دشوار تر از پارسال ارزیابی کرده اند در رشته ی ریاضی هم فقط ٪۲۹ دانش آموزان فیزیک را دشوارتر ازحد انتظار خود می دانستند .زمین شناسی هم از لحاظ سطح دشواری درحد انتظار دانش آموزان کانونی بوده است زمین شناسی به همراه فیزیک دو درس اختصاصی هستند که دانش آموزان سطح دشواری شان را متعادل و متوازن ارزیابی کرده اند .

ریاضی تجربی ها هم مثل ریاضی رشته ی ریاضی درسی است که ٪۵۵ دانش آموزان آن را دشوارتر از پارسال ارزیابی کرده اند .در بین اختصاصی ها پس از شیمی ، ریاضی و پس از آن زیست درس هایی هستند که دانش آموزان آن ها را دشوار ارزیابی کرده اند ٪۴۳ تجربی ها زیست را دشوارتر از پارسال می دانندالبته دانش آموزان با ترازهای پایین تر بیشتر بر این باورند که زیست شناسی امسال از پارسال دشوارتر است.

 

بنابراین دانش آموزان تجربی به ترتیب  سه درس شیمی ، ر یاضی و تاحدودی زیست را دشوارتر از پارسال می دانند و هفت درس دیگر را از لحاظ دشواری  در حد انتظار خود ارزیابی می کنند .

در مقایسه ی رشته ی تجربی و ریاضی ، دانش آموزان ریاضی بیش از تجربی ها در مورد دشواری سوال ها به ویژه در عمومی ها ( با تاکید بر معارف اسلامی ) اظهار نظر می کنند.  
6/4/2023 8:04:18 PM
Menu