فن ترجمه

گر بعد از لیت فعل ماضی بیاید می‌توان آن رابه صورت ماضی استمراری یا ماضی بعید ترجمه کرد

فن ترجمه

فن ترجمه

اگر بعد از لیت فعل ماضی بیاید می توان آن رابه صورت ماضی استمراری یا ماضی بعید ترجمه کرد.

لیتنی کُنتُ أستَطیعُ أن اُدیمَ دراستی لِأکون أنفعَ للمُجتمع من الیوم!

کاش می توانستم تحصیل خود را ادامه بدهم تا برای جامعه از امروز مفیدتر باشم.

لیت ناصرسعیداً إبتعدَ عن الکسل!

کاش سعید از تنبلی دوری می کرد!
کاش سعید از تنبلی دوری کرده بود!

 لیتکُم إستمعتم إلی کلام معلیمکم!


5/31/2023 3:01:39 AM
Menu