گرمای مبادله شده و یون‌ها - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث گرمای مبادله شده و یون‌ها مربوط به ازمون 7 فروردین 1402 مقطع دوازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران .

گرمای مبادله شده و یون‌ها - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث گرمای مبادله شده و یون ها  مربوط به ازمون 7 فروردین 1402 مقطع دوازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران . 

5/28/2023 12:06:25 PM