ویژه تجربی ها:بازیابی شیمی دهم با سؤال‌های ساده آزمون‌ها

فایل امروز 5 فروردین مربوط به شیمی دهم است.سؤال‌های ساده آزمون جمع آوری شده است.

ویژه تجربی ها:بازیابی شیمی دهم با سؤال‌های ساده آزمون‌ها

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سال نو مبارک

برای بازیابی مطالب دهم و یازدهم در عید امسال توصیه ما اینست که با سؤال‌های ساده و متوسط اول ارزیابی خود را از میزان تسلط به یک مبحث و درس بسنجید و بعد برای مطالعه و مرور به مباحثی که کامل فراموش شده ، مراجعه کنید.

1- کتاب نوروز با سطح سؤال‌های متوسط منبع خوبی برای بازیابی اطلاعات است و توصیه می کنیم هر روز عید، ابتدای صبح یک آزمون از این کتاب را کار کنید و بر اساس نتایج این آزمون برنامه ریزی کنید.

برنامه کتاب نوروز را در این مطلب آورده ایم که کمکی به برنامه ریزی شخصی شما شود.

توجه: ریاضی پایه مطالب آزمون 7 فروردین ، مختصرتر از کتاب نوروز است .(در آزمون تابع، مثلثات، حدو پیوستگی ، هندسه (فصل دوم یازدهم) و شمارش بدون شمردن ) در آزمون نیست.

2- برای کمک به برنامه دوران نوروز ، هر روز سوال‌های ساده آزمون‌های امسال را در یک درس از اول سال تا الان در یک فایل برای شما آورده ایم که برای روش بازیابی استفاده کنید.

فایل امروز 5 فروردین مربوط به شیمی دهم است. 

3-برای انتخاب مباحث بودجه بندی کنکور هم به شما کمک شایانی می کند که بودجه بندی همه کنکورهای برگزار شده در سال 1401 را هم برای شما آورده ایم.

5/30/2023 3:02:02 PM
Menu