آزمونک ریاضی - سوم دبستان - جمع بندی و تسلط بر نکات مهم ریاضی

آزمونک ریاضی - سوم دبستان - جمع بندی و تسلط بر نکات دروس ریاضی

آزمونک ریاضی - سوم دبستان  - جمع بندی و تسلط بر نکات مهم ریاضی

فایل زیر آزمونک به همراه پاسخنامه  درس ریاضی سوم دبستان مربوط به  مبحث ( ضرب و تقسیم / محیط و مساحت / جمع و تفریق ) جهت جمع بندی و تلسط بر نکات مهم می باشد.6/8/2023 7:17:27 PM
Menu