گفتگو با قهرمان پیشرفت ریحانه زارع از خوی

ازششم دبستان به کانون امده ام با تراز 4200 شروع کردم درپایه‌ی هشتم درازمون قبلی به 6290 رسیدم.

گفتگو با قهرمان پیشرفت ریحانه زارع از خوی

نام و نام خانوادگی :  ریحانه زارع 

پایه:  هشتم 

نام استان  و شهر: استان فارس – آباده 

شغل  پدر : کشاورز 

شغل مادر : خانه دار

 تعداد سال حضور در کانون: 3  سال

میانگین تراز: 5767

تعداد آزمون: 68 

مصاحبه گر:  فرنوش تقوی کنی 

دلیل انتخاب کانون توسط شما چه ویژگی هایی بوده است؟

این آزمون   ها موجب می شود با برنامه درس بخوانم ومطالب درسی  با شرکت درآزمون ها چندین بار مرور وتکرار می شود.

ازچه مقطعی به کانون آمده اید واولین تراز شما چه بوده است ؟ 

ازششم دبستان به کانون آمدم واولین ترازم 4200 بوده  است ودرحال حاضر در مقطع هشتم هستم که درآخرین آزمون به 6290 تراز رسیدم  و  امسال اصلا غیبتی نداشتم .

آیا در آزمون های هدفگذاری و مشابه پارسال هم شرکت می کنید؟

درآزمونهای مشابه پارسال شرکت می کنم تا برای آزمون اصلی آمادگی بیشتری داشته باشم قبل آزمون براشتباهات ویادگیری ناقص خود تمرکز می کنم .

درمنزل پیگیر آموزشی کیست ؟

پیگیر آموزشی من پدرومادر هردو هستند وهمیشه امکانت آموزشی ورفاهی را برای من تامین می کنند .

آیا از دفتر برنامه ریزی استفاده می کنید وساعت مطالعه ی شما روزانه چند ساعت می باشد ؟

من روزانه 5 ساعت مطالعه می کنم ازدفتربرنامه ریزی استفاده می کنم وجدول کوتاه مدت روزانه را تکمیل می کنم هرهفته با هفته ی گذشته ی خود رقابت می کنم وتلاش می کنم که ساعت مطالعه را افزایش بدهم .

ازچه منابعی از کانون در برنامه ی مطالعاتی خود استفاده می کنید ؟ 

ازکتابهای آبی وسه سطحی استفاده می کنم و قبل از استفاده از کتاب آبی  ابتدا جزوه ی معلم را می خوانم سپس طبق برنامه ی راهبردی از کتاب آبی درس نامه را مطالعه می کنم وتست می زنم مثلا در درس علوم قوی هستم که ابتدا کتاب درسی را می خوانم سپس از کتاب آبی تست می زنم ورفع اشکال می کنم. 

ازکتابهای سه سطحی تلاش می کنم که به صورت زمان دار تست بزنم تا برای آزمون به سوالات دشوار یا دشوارتر پرداخته باشم . 

از چه کارنامه هایی درصفحه ی شخصی تان بیشترین بهره را برده اید ؟

من از کارنامه ی آزمون  و کارنامه ی اشتباهات استفاده می کنم تا غلطهای آزمون را کاهش بدهم 

برای تحلیل آزمون چگونه عمل می کنید ؟

روزشنبه تحلیل می کنم واز سوالات اشتباه وپاسخ نداده شروع می کنم ودر کتاب خود آموز نکات را یادداشت می کنم ودرروز قبل آزمون این نکات را مطالعه می کنم .

چه برنامه ای برای تا پایان سال دارید ؟

هدفگذاری کردم که طبق بودجه بندی ازمون ها پیش بروم وبه همه ی بودجه بندی برسم ومطالب را مسلط شوم. 

آیادردوران مدرسه در فعالیت های دیگر مقامی کسب کرده اید ودراوقات فراغت خود  چه کاری انجام می دهید ؟ 

درمسابقات والیبال شهرستان بختگان مقام سوم را کسب کردم دراوقات فراغت به مطالعه ی کتابهای غیر درسی می پردازم وبیشتر از رمان های انگیزشی استفاده می کنم وکتابهایی که باعث افزایش انگیزه می شود استفاده می کنم.

هدف شما چیست ودرچه رشته ای دوست دارید قبول شوید ؟

به مدرسه ی نمونه دولتی و رشته ی تجربی  بروم ودر رشته ی پزشکی  پذیرفته شوم. 

 

 

 

6/1/2023 5:08:40 AM
Menu