دما و گرما و کار و انرژی درونی – 19اسفند- امیرحسین ایمانی پور

یکای دیگر گرما کالری میباشد که هر یک کالری تقریبا برابر است با 186/4 ژول

دما و گرما و کار و انرژی درونی – 19اسفند- امیرحسین ایمانی پور

 دما و گرما و کار و انرژی درونی – 19اسفند- امیرحسین ایمانی پور مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 284 کنکور سراسری 1399 -درصد فیزیک :84 

6/5/2023 9:45:43 AM
Menu