فیزیک دهم کاروانرژی درونی و دما و گرما - امیرحسین ایمانی پور

انرژی نه به وجود می‌آید و نه از بین میرود تنها در یک سامانه منزوی از شکلی به شکل دیگر تبدیل میشود

فیزیک دهم کاروانرژی درونی و دما و گرما - امیرحسین ایمانی پور

فیزیک دهم کاروانرژی درونی و دما و گرما - امیرحسین ایمانی پور  مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران رتبه 284کنکور 1399 – درصد فیزیک 84

5/29/2023 8:25:56 AM
Menu