درسنامه و آزمونک ریاضی- شناسایی زاویه- ( آمادگی آزمون )

درسنامه و آزمونک ریاضی- شناسایی و اندازه گیری زاویه ها- ( آمادگی آزمون 21 بهمن )

درسنامه  و آزمونک ریاضی- شناسایی زاویه- ( آمادگی آزمون )

در این فایل مهم ترین درس ریاضی چهارم دبستان ( شناسایی و اندازه گیری زاویه ها)  که همراه با درسنامه و آزمونک می باشد بارگذاری شده است و همچنین این فایل کمک ویژه ای برای آمادگی آزمون 21 بهمن به شما دوستان  خواهد کرد .



6/6/2023 8:32:05 AM
Menu