پاسخ ویدئویی کنکور ریاضی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | ریاضی

پاسخ ویدئویی درس ریاضی کنکور ریاضی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) توسط دبیران مدارس تیزهوشان تهران

پاسخ ویدئویی کنکور ریاضی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | ریاضی

پاسخ ویدئویی درس ریاضی کنکور ریاضی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401)

توسط دبیران مدارس تیزهوشان تهران


برای مشاهده پاسخ ویدئویی تمام دروس به آدرس زیر مراجعه کنید

https://www.kanoon.ir/Article/301653


فایل های ضمیمه

سوال 1 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 2 | ریاضی | سهیل حسن خان‌پور
سوال 3 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی
سوال 4 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 5 | ریاضی | سهیل حسن خان‌پور
سوال 6 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 7 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی
سوال 8 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 9 | ریاضی | سهیل حسن خان‌پور
سوال 10 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 11 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 12 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی
سوال 13 | ریاضی | سهیل حسن خان‌پور
سوال 14 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 15 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 16 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی
سوال 17 | ریاضی | سهیل حسن خان‌پور
سوال 18 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 19 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 20 | ریاضی | سهیل حسن خان‌پور
سوال 21 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی
سوال 22 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 23 | ریاضی | سهیل حسن خان‌پور
سوال 24 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 25 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی
سوال 26 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 27 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 28 | ریاضی | سهیل حسن خان‌پور
سوال 29 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی
سوال 30 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 31 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 32 | ریاضی | سهیل حسن خان‌پور
سوال 33 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 34 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی
سوال 35 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 36 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 37 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 38 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی
سوال 39 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 40 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی
5/30/2023 3:17:58 PM
Menu