قهرمانان پیوستگی امسال در شهر و استان شما

قهرمانان پیوستگی امسال "از دبستان تا دوازدهم "در شهر و استان شما ( دی ماه 1401 )

قهرمانان پیوستگی امسال در شهر و استان شما

قهرمانان پیوستگی امسال "از دبستان تا دوازدهم "در شهر و استان شما ( دی ماه 1401 )


قهرمانان پیوستگی دانش آموزانی هستند که چند سال در کانون بوده اند و تاکنون در بیش از 20 آزمون شرکت کرده اند.

اسامي ابتدا به ترتيب نام شهر مرتب شده اند و سپس دانش آموزانی که تعداد آزمون بیشتری دارند در ابتدا قرار گرفته اند.

در هر یک از فایل ها همه قهرمانان پیوستگی امسال از دبستان تا دوازدهم درج شده اند .

معیار انتخاب قهرمانان پیوستگی شرکت در بیش از 20 آزمون در مجموع چند سال می باشد.

فایل های  مقطع ها به تدریج بارگذاری می شود.


قهرمانان پیوستگی چهار ویژگی متمایز دارند:

شما هم می‌توانید قهرمان پیوستگی شوید. لطفا به این چهار ویژگی قهرمانان پیوستگی توجه کنید. 

1 : تاب آوری، پس از شکست هـا ناامید نمی شوند و ادامه می دهنـد. قهرمانـان پیوستگی حتما در بعضی آزمون‌هـا نتیجه‌ی خوب نگرفته اند، اما مایوس نشده اند و اگر هم مایوس شده اند خیلی زود با عزم و اراده و با قدم های استوار  به راه خود ادامه داده‌اند. 

2: سرسختی و ادامه کار در دوره هـای طولانی، نه فقط چند هفته یا چندماه، این ویژگی خاصی است که قهرمانـان المپیک را از قهرمانـان ملی و قهرمانان ملی را از  قهرمانـان باشگاهی متمایز می‌کند. طبق قانـون ده هزار، افرادی که 10 سال مداوم کاری را 1000 ساعت در سال انجــام دهند (تقریباً روزی سه ساعت به مدت ده سـال) ، رکوردهـا را ثبت می کنند و ارتقـاء می‌دهند و روی کارشان تمرکز دارند، جزء قهرمانان خاص می شوند. 

3:اهمیت دادن به  بازخورد گرفتن طبق ده‌هــا تحقیـق که یک دیگر را تایید کرده‌اند، مهم تریـن راهبـرد برای پیشرفت دانـش آموزان و دانشجویان، بازخورد گرفتن است. بازخورد گرفتن به عنـوان یک راهبـرد مهم، می‌تواند دانش آمـوز را در یک سـال به اندازه‌ی 9 ماه پیش ببرد. خوب است بدانید که دومیـن راهبـرد موثر، داشتن مهارت‌هـای فراشناختی است (این که هر فـرد بداند هر درس را باید چگونه مطالعه کند و روش مخصوص به خود را برای هر درس بشناسد). مهارت‌هـای فـراشناختی در یک سـال به اندازه‌ی 8 ماه روی پیشرفت دانش آموزان تاثیر دارد و در ردیـف دوم قرار می‌گیرد. موثرترین راهبـرد، بازخورد به دانش آموزان است. وقتی دانش آموزان کانـونی به طـور پیوسته در آزمون‌ها شرکت می کنند به طـور پیوسته بازخـورد می‌گیرند و پس از آن روش های خود را تقویت یا اصلاح می‌کنند.

4: اهمیت دادن به بازیـابی به جای دوباره خوانی قهرمانان پیوستگی اهمیت ویـژه‌ای به بازیابی می دهند. بازیابی انواع گوناگونی دارد. از خلاصه نویـسی پس از کلاس تا درس دادن و توضیـح دادن به دیگران  یا از بر گفتن و به یاد آوردن مطالب نزد خود. اما مهم‌تریـن روش بازیابی امتحـان دادن است. بازیـابی در مقایسه با دوباره خوانی معنی پیدا می‌کند. بسیـاری از دانش آموزان و دانشجویان سعی می‌کنند درس ها را با تکـرار و تکـرار و تکـرار و روخوانی های متوالی یاد بگیرند. اما تحقیقات جدید مشخص کرده است که وقتی به جای دوباره خواندن، امتحان می‌دهید و هر جلسه را با تست زدن، مساله حل کردن و امتحان دادن شروع می‌کنید و پس از آن به سراغ مطالعه و مرور می‌روید، نتیجه‌ی بهتری می‌گیرید. قهرمانـان پیوستگی معمولا به تمرین حل کردن، تست زدن و امتحـان دادن و مساله حل کردن اهمیت بیشتری می‌دهند. خوب است بدانید طبق یک تحقیق گسترده، میانگیـن مطلوب برای بازیابی در مقایسه با از رو خواندن و تکرار 70 به 30 بوده است. یعنی 70% برای   بازیابی و از بر‌گفتن بدون نگاه کردن به کتاب و 30% برای از روخوانی و تکـرار. البته این یک میانگین است و ممکن است اشخاصی کمتر یا بیشتر از 70% از وقت خود را صرف بازیـابی کنند. ویژگی چهارم قهرمانان پیوستگی این است که به بازیابی و امتحان دادن اهمیت ویژه‌ای می‌دهند. 

نکته‌ی مهم: شما هم می‌توانید قهرمان پیوستگی باشید. 

 مهم نیست که برای آزمون تا چه حد آماده هستید. مهأم این است که در آزمون شرکت کنید و متوجه شوید که کـدام مطالب را بلد هستید؟ کدام مطالب را ناقص یاد گرفته‌اید؟ کدام یک را اصلا بلد نیستید؟ نتـایج را بررسی کنید. اشتباهـات خود را دوست داشته باشید و آن‌ها را یاد بگیرید، فراموش شده‌ها و شک دارهـا را یاد بگیرید، به تدریـج پیشرفت خواهید کرد و یادگرفتن را دوست خواهید داشت. شما هم می‌توانید قهرمان پیوستگی باشید .


فایل همه گروه ها به تدریج در قسمت فایل های ضمیمه قرار می گیرد . 

2/4/2023 3:43:20 AM