اشکال‌هندسی،عددهای سه رقمی-آزمونک - فریده حیدرقره شیران

درفایل زیر نمونه سوالات ریاضی از فصل‌های اشکال هندسی و عدد‌های سه رقمی مطابق آزمون 23 دی برای تمرین و تکرار بیشتر گذاشته شده است .

اشکال‌هندسی،عددهای سه رقمی-آزمونک - فریده حیدرقره شیران

درفایل زیر نمونه سوالات ریاضی از فصل های اشکال هندسی و عدد های سه رقمی مطابق آزمون 23 دی   برای تمرین و تکرار بیشتر گذاشته شده است .

3/23/2023 5:32:29 AM