زندگی‌ماوگردش زمین2،..،اگر تمام شود -درسنامه-بهنام شاهنی

درفایل زیر درسنامه علوم از فصل‌های زندگی ما و گردش زمین (2) ، پیام رمز را پیدا کن (1)،پیام رمز را پیدا کن (2)و اگر تمام شود مطابق آزمون 23 دی برای تمرین و تکرار بیشتر گذاشته شده است .

زندگی‌ماوگردش زمین2،..،اگر تمام شود -درسنامه-بهنام شاهنی

درفایل زیر درسنامه علوم از فصل های زندگی ما و گردش زمین (2) ، پیام رمز را پیدا کن (1)،پیام رمز را پیدا کن (2)و اگر تمام شود  مطابق آزمون 23 دی برای تمرین و تکرار بیشتر گذاشته شده است .

3/23/2023 5:44:24 AM