اشکال‌هندسی،عددهای سه رقمی-درسنامه - سامان ملک احمدی

درفایل زیر درسنامه ریاضی از فصل‌های اشکال هندسی و عدد‌های سه رقمی مطابق آزمون 23 دی برای تمرین و تکرار بیشتر گذاشته شده است .

اشکال‌هندسی،عددهای سه رقمی-درسنامه - سامان ملک احمدی

درفایل زیر درسنامه ریاضی از فصل های اشکال هندسی و عدد های سه رقمی مطابق آزمون 23 دی  برای تمرین و تکرار بیشتر گذاشته شده است . 

5/28/2023 1:39:57 PM