کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 27 از 30 - فرشید کامرانی

کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 27 از 30 - فرشید کامرانی کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 27 از 30 - فرشید کامرانی

کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 27 از 30 - فرشید کامرانی

دانش آموزان عزیز سلام

من فرشید کامرانی فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف هستم.


در ادامه مطالب زبان انگلیسیمون که قراره به ارتقاء سطح زبان شما کمک کنه، امروز براتون بیست و هفتمین مطلب از مجموعه 30 امتحان کوتاه را آماده کردم.


ابتدا سوالات زیر را ببینید. سپس فایل صوتی را اجرا نمایید (کمتر از 2 دقیقه است) و حین شنیدن فایل صوتی پاسخ سوالات را باید پیدا کنید. بعد از اتمام فایل صوتی شما باید جواب سوالات را دقیقا مطابق آنچه که در فایل صوتی شنیده اید یادداشت کرده باشید.

مجددا فایل صوتی را اجرا نمایید و با دقت بیشتر گوش دهید و ببینید کدام قسمت متن را متوجه نشده اید.


لینک سایر مطالب


🧨 جواب سوالات و متن فایل صوتی در پیوست موجود است.


دوباره، سه باره و ... فایل صوتی را اجرا کنید و در نهایت از فایل ضمیمه متن این فایل صوتی و جواب ها را ببینید.


-----------------------------------------------

Listen to the discussion. Complete the notes below. Write NO MORE THAN ONE WORD for each answer. j

How to 1 . . . . . . . . . . gifted children

Q• They read books for older children or adults. J

Q• They have 2 . . . . . . . . . . approaches to problem solving. J

Q• They may need help with 3 . . . . . . . . . . . J

How to support: J

Q• Give them 4 . . . . . . . . . . activities. J

Q• Provide a special 5. . . . . . . . . . . J

-----------------------------------------------


فایل های ضمیمه

5/30/2023 11:56:55 AM
Menu