رتبه‌های زیر10کنکور ریاضی از چه منابع کانونی استفاده کرده اند؟

رتبه‌های برتر کنکور ریاضی از چه منابع کانونی استفاده کرده اند؟ کانون فرهنگی آموزش قلم چی

رتبه‌های زیر10کنکور ریاضی از چه منابع کانونی استفاده کرده اند؟

در این مطلب به منابع مطالعاتی رتبه‌های تک رقمی کنکور 1401   پرداخته اییم.

 در کامنت ها بنویسید شما از چه منابع کانونی استفاده میکنید؟ همچنین اگر سوال یا چالشی دارید بنویسید تا برترها به شما پاسخ دهند. 


رتبه ی 4 ریاضی کشــور از کتاب های سه ســطحی برای درس های شیمی، فیزیک، گسسته، آمار و احتمال و هندســه و از کتاب های آبی برای درس های گسسته و آمار و احتمال استفاده کرد. دلیل او برای انتخاب کتاب های سه ســطحی، مفید بودن این کتاب ها برای جمع بندی اســت؛ چرا که در کتاب های ســه سطحی، سؤالات در سه ســطح دسته بندی شــده اند و باتوجه به اینکه این سری کتاب ها درسنامه ندارند و تعداد تست آنها کمتر است، منابع مناسبی برای جمع بندی هستند. او از کتاب آبی هم برای ایجاد آمادگی برای آزمون ها استفاده می کرد
امیرمحمد از کتاب های ســه سطحی هندسه 2 ،کتاب های آبی پایه و دوازدهم در درس شیمی، سه سطحی شیمی پایه، کتاب آبی فارسی جامع و کتاب آبی دینی جامع کانون استفاده می کرد که این منابع تأثیر زیادی در یادگیری و پیشرفتش داشتند.
رتبه ی 3 ریاضی منطقه ی 3 در درس های شــیمی و ریاضیات از کتاب آبی اســتفاده می کرد. او در درس شــیمی نقاط ضعفی داشت که توانست با کتاب آبی آن را برطرف کند. علیرضا می گوید: »از کتاب آبی شــیمی به عنوان کتاب آزمون و تکمیلی استفاده می کردم؛ زیرا تقسیم بندی اش خوب و مناسب آزمون بود. کتاب آبی ریاضی هم به نظرم عالی بود؛ چون شامل سؤالات کنکور و آزمون باهم می شد و برایم بسیار کارآمد بود.«
رتبه ی 10 ریاضی کشــور برای مرور قبل از آزمون در حد یک الی دو روز، از تســت های دشــوار کتاب های سه سطحی استفاده می کرد. او همچنین از کتاب آبی برای درس فیزیک استفاده کرد.
او در درس هندسه از کتاب آبی و در درس فیزیک از کتاب سه سطحی استفاده کرد و می گوید کتاب ســه سطحی به دلیل مشخص کردن سطح ســؤالات ابزار خوبی برای تسلط من بودند و نیز از کتاب زرد برای بررسی سؤالات کنکورهای سال گذشته استفاده کرد.
 رتبه ی 9 ریاضی کشــور در هر ســه ســال دهم، یازدهــم و دوازدهم تقریبــا از همه کتاب های ســه ســطحی کانون، به ویژه کتاب های حســابان 2 ،فیزیک 3 و هندسه 3 اســتفاده کرد.
محمد یک ماه قبل از کنکور از کتاب های 8 آزمون جامع اســتفاده کرد. او در مورد این کتاب هــا می گوید: »کتاب های 8 آزمون جامع سؤالات بسیار متنوع و خوبی دارند که با تقسیم بندی در 4 سطح مختلف هم دانش آموز را با چالش مواجه می کنند و هم دید بسیار خوبی نسبت به سطح تسلط او در درس های مختلف می دهند.«
او از کتاب های تابستان و نوروز کانون استفاده کرد. علت انتخاب این کتاب ها را مفید بودن آنها می داند. ً مثال کتاب نوروز به او کمک کرد که بتواند در بازه ی زمانی کوتاه مطالب را تا حد خوبی جمع بندی کند.


دانش آموزان عزیز، برای رزرو  پشتیبان ویژه و مشاور کنکور، میتوانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید.یا به لینک زیر مراجعه کنید.

ثبت نام مشاوره و  پشتیبان ویژه با رتبه‌های برتر

2/3/2023 4:28:26 PM