ترازهای برتر آزمون 8 مهر در شهرشما + قهرمانان پیوستگی

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 8 مهر 1401 تراز بالای 6000 دارند

ترازهای برتر آزمون 8 مهر در شهرشما + قهرمانان پیوستگی

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 8 مهر 1401 تراز بالای 6000 دارند


توجه : ابتدا فایل قهرمانان پیوستگی مربوط به سال گذشته بارگذاری می شود و پس از چند ساعت فایل تراز های برتر در همین جا بارگذاری خواهد شد. 


شرایط قرارگیری در لیست نفرات برتر:

1 -  تراز بالای 6000 در آزمون 

2 -  اسامی دانش آموزانی که در پردازش اول کارنامه آن ها صادر شده است در این لیست قرار دارد 

3-    شرکت در حداقل 2 آزمون در آزمون های امسال 

4 - دانش آموزانی که سال گذشته میانگین ترازشان کمتر از 5500 بوده یا در آزمون های امسال میانگین تراز آن ها کمتر از 5500 می باشد در لیست نفرات برتر قرار نگرفته اند.

5 - اسامی نفرات برتر ( در فایل های pdf) در گروه های دوازدهم بر اساس تراز دفترچه دهم و دفترچه یازدهم و دفترچه دوازدهم به صورت جداگانه می باشد و برای سایر گروه ها نفرات برتر بر اساس دفترچه نگاه به گذشته و دفترچه نگاه به آینده و به صورت جداگانه می باشد.

6 - نفرات برتر در صفحه شهر برای این آزمون قرار می گیرد. توجه داشته باشید که نفرات برتر در این قسمت برای گروه های پایه بر اساس دفترچه ی نگاه به گذشته و برای گروه های دوازدهم بر اساس دفترچه ی یازدهم می باشد. 

معیارهای مرتب سازی اسامی برترها در هر شهر:اسامی شهر ها به ترتیب حروف الفبا درج شده اند و در هر شهر نفرات برتر به ترتیب نمره تراز آزمون جاری مرتب شده است.


همچنین در همین قسمت اسامی قهرمانان پیوستگی تابستان امسال نیز با معیارهای زیر قرار دارد:

حضور در بیش از3 آزمون اصلی در تابستان و بیش از 5 آزمون اصلی و مشابه پارسال

معیارهای مرتب سازی : اسامی قهرمانان پیوستگی ابتدا به ترتیب حروف الفبا نام شهر درج شده اند و در هر شهر ابتدا به ترتیب نام مدرسه و سپس نام خانوادگی مرتب شده است.


فایل گروه خود را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

همه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.

فایل های ضمیمه

6/1/2023 1:39:40 AM
Menu