دانلود تمام سوالات امتحان نهایی - ادبیات - به تفکیک مباحث

🎁 کاری که من برای شما کردم این است که تمام سوالات امتحان نهایی سال 1398 1399 1400 و حتی سال‌های قبل‌تر را جمع آوری کردم!

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی - ادبیات - به تفکیک مباحث

‼️در سال 1402 تنها سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تاثیر قطعی و به میزان 40 درصد تاثیر دارد‼️

 این قانونی بود که رسما تصویب شد و حالا علاوه بر اینکه باید روی کنکور تمرکز کنید، باید روی امتحانات نهایی خودتان هم تمرکز داشته باشید که بهترین نمره را بگیرید.

🥇 بهترین روش برای کسب بهترین نتایج در امتحانات نهایی، این است که تمام نمونه سوالات امتحان نهایی را هم زمان که درس هایتان را پیش می برید، مطالعه و تمرین کنید.

🎁 کاری که من برای شما کردم این است که تمام سوالات امتحان نهایی سال 1398 1399 1400 و حتی سال های قبل تر را جمع آوری کردم!

🎯 این مطالب هر هفته آپدیت می‌شوند و می‌توانید تمام سوالات امتحان نهایی هر درس را به تفکیک مبحث دانلود کنید.

🤍 با ما همراه باشید.

♦️      دانلود تمام سوالات امتحان نهایی دوازدهم     ♦️


مهدی خداوندلو

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه 470 کنکور تجربی
📖 دانلود مستقیم تمام سوالات امتحان نهایی ادبیات 📖📖 درس 1
شکر نعمت
📥 دانلود مستقیم فایل پی‌دی‌اف


📖 درس 2مست و هشیار📥 دانلود مستقیم فایل پی‌دی‌اف


📖 درس 3آزادی
📥 دانلود مستقیم فایل پی‌دی‌اف


📖 درس 5دماوندیه📥 دانلود مستقیم فایل پی‌دی‌اف


📖 درس 6نی‌نامه📥 دانلود مستقیم فایل پی‌دی‌اف


📖 درس 7در حقیقت عشق📥 دانلود مستقیم فایل پی‌دی‌اف


📖 درس 8از پاریز تا پاریس📥 به زودی ...


📖 درس 9کویر📥 به زودی ...


📖 درس 10فصل شکوفایی📥 به زودی ...


📖 درس 11آن شب عزیز📥 به زودی ...


📖 درس 12گذر سیاوش از آتش📥 به زودی ...


📖 درس 13خوان هشتم📥 به زودی ...


📖 درس 14سی مرغ و سیمرغ📥 به زودی ...


📖 درس 16کباب غاز📥 به زودی ...


📖 درس 17خنده تو📥 به زودی ...


📖 درس 18عشق جاودانی📥 به زودی ...

🔶      درس هفتم: در حقیقت عشق (لغات، آرایه، زبان فارسی، قرابت معنایی)     🔶 

     - ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺮﯾﮏ از واژه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

❓ 1- ﻣﺤﺒﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ رﺳﺪ، آن را ﻋﺸﻖ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ دی 1399

 


❓ 2) ﻣﺼﺮاع دﯾﮕﺮ ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

الف) ........................................ ﺑﯿﺪاری ﺳﺘﺎره، در ﭼﺸﻢ ﺟﻮﯾﺒﺎران

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺮداد 1398

 

     - ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪۀ ﻫﺮﯾﮏ از آﺛﺎر زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

❓ 3- ﻓﯽ ﺣﻘﯿﻘﺔاﻟﻌﺸﻖ:

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1400

*پ.ن. این سوال عینا در خرداد 1399 تکرار شده بود.

 

     - ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از واژه ﻫﺎی ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

❓ 4- ﭘﺮواﻧﻪ ﻗﻮت از ﻋﺸﻖ آﺗﺶ ﺧﻮرد.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1399

 


     - ﻫﺮ ﯾﮏ از آﺛﺎر "قصه‌های دوﺷﻨﺒﻪ، در ﺣﯿﺎط ﮐﻮﭼﮏ پاییز در زﻧﺪان، ﻓﯽ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻌﺸﻖ و ﻗﺼﮥ ﺷﯿﺮﯾﻦِ ﻓﺮﻫﺎد"، ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

❓ 5- ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ از ﺷﯿﺦ ﺷﻬﺎب الدین ﺳﻬﺮوردی

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺮداد 1401

 


     - آراﯾﮥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را از ﮐﻤﺎﻧﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

❓ 6- از ﺟﻤﻠﮥ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺣﺴﻦ، ﯾﮑﯽ ﺟﻤﺎل اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﮐﻤﺎل. (ﺳﺠﻊ / ﻣﻮازﻧﻪ)

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺮداد 1400

 


     - ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﻪ ﻧﺜﺮ روان ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

❓ 7- در ﻋﺸﻖ ﻗﺪم ﻧﻬﺎدن ﮐﺴﯽ را ﻣﺴﻠّﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺮداد 1398

 


❓ 8) در ﻧﻮﺷﺘﮥ زﯾﺮ، ﻧﻘﺶ دﺳﺘﻮری واژه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را تعیین ﮐﻨﯿﺪ.

"ﭘﺮواﻧﻪ ﻗﻮت از ﻋﺸﻖ آﺗﺶ ﺧﻮرد و ﻫﻤﮥ ﺟﻬﺎن، آﺗﺶ ﺑﯿﻨﺪ."

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺮداد 1400❓ 9) ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت، در ﻋﺒﺎرت "ﺣﯿﺎت از ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎس و ﻣَﻤﺎت ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﯾﺎب"، ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺳﺒﺐ اداﻣﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1398

 


     - ﻧﺎم آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از آﺛﺎر زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

❓ 10- ﻣﺜﻞ درﺧﺖ در ﺷﺐ ﺑﺎران:

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1401

 


❓ 11) ﺑﯿﺖ ﻫﺎی داده ﺷﺪه در ﻫﺮ ردﯾﻒ ﺟﺪول زﯾﺮ، ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ؛ آن ﻣﻔﻬﻮم را از ﺳﺘﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. 

ﺑﯿﺖ ﻫﺎ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

1- * ﮔﻔﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ واﻟﯽ را ﺳﺮای آﻧﺠﺎ ﺷﻮﯾﻢ
ﮔﻔﺖ واﻟﯽ از ﮐﺠﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ
* دور ﺷﻮ از ﺑﺮم ای واﻋﻆ و ﺑﯿﻬﻮده ﻣﮕﻮ
ﻣﻦ ﻧﻪ آﻧﻢ ﮐﻪ دﮔﺮ ﮔﻮش ﺑﻪ ﺗﺰوﯾﺮ ﮐﻨﻢ

اﻟﻒ) ﭘﺮﻫﯿﺰ از رﯾﺎﮐﺎری و دوروﯾﯽ
ب) ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻧﺎﻻﯾﻖ

2- * ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ داﺷﺘﻢ اول ره ﮔﺬاﺷﺘﻢ
ﺣﺎل ﺑﺮای ﭼﻮن ﺗﻮﯾﯽ اﮔﺮ ﮐﻪ ﻻﯾﻘﻢ ﺑﮕﻮ
* در ﻋﺸﻖ ﮐﺴﯽ ﻗﺪم ﻧﻬﺪ ﮐﺶ ﺟﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎ ﺟﺎن ﺑﻮدن در ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ

اﻟﻒ) ﻓﺮدﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻋﺸﻖ و رد دوﮔﺎﻧﮕﯽ
ب) ﺗﺮک دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ در راه ﻋﺸﻖ

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺮداد 1400

 


     - ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﺛﺎر داده ﺷﺪه را از ﮐﻤﺎﻧﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

❓ 12- ﺗﻤﻬﯿﺪات: (ﺳﻬﺮوردی / ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﻫﻤﺪاﻧﯽ)

 

 

❓ 13) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ، ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

"ﻣﺤﺒﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ رﺳﺪ، آن را ﻋﺸﻖ ﺧﻮاﻧﻨﺪ. ﻋﺸﻖ ﺧﺎص ﺗﺮ از ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎص ﺗﺮ از ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﻧﺘﻮان رﺳﯿﺪن ﺗﺎ از ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﺤﺒﺖ دو ﭘﺎﯾﮥ ﻧﺮدﺑﺎن ﻧﺴﺎزد."

اﻟﻒ) ﺳﻬﺮوردی ﺷﺮط دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ را ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ؟

ب) ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ دی 1398

 

 

❓ 14) ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻟﮕﻮﻫﺎی زﯾﺮ، ﺑﺎ ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ در ردﯾﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؟ (ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ)

الف
نهاد + مسند + فعل

1

برخی عاشق را دیوانه می‌پندارند.
ب
نهاد + مفعول + مسند + فعل

2

مردم به او دهقان فداکار می‌گفتند.

3

عاشقان کشتگان معشوق‌اند.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺮداد 1399

 

 

❓ 15) اﺑﯿﺎت زﯾﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی "ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ" ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻒ) آیینه ﻧﮕﺎﻫﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺻﺒﺢ و ﺳﺎﺣﻞ ...................................

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ دی 1398

 


     - ﻣﺼﺮاع دوم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

❓ 16- آیینه ﻧﮕﺎﻫﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺻﺒﺢ و ﺳﺎﺣﻞ ............

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1400

 

 

     - ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از واژه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

❓ 17- ﺑﺒﯿﻦ آﺧﺮ ﮐﻪ آن ﭘﺮواﻧﮥ ﺧﻮش            ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﺶ

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1400

 

 

❓ 18) در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

اﻟﻒ) ﻋﺸﻖ، آﺗﺶ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺰ او رﺧﺖ، دﯾﮕﺮی ﻧﻨﻬﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ دی 1397

 


      - ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از واژه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

❓ 19- ای ﻋﺰﯾﺰ، ﺑﻪ ﺧﺪا رﺳﯿﺪن، ﻓﺮض اﺳﺖ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1400

 


      - ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻦ ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻧﺜﺮ روان ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

❓ 20- در ﻋﺎﻟﻢ ﭘﯿﺮ، ﻫﺮﮐﺠﺎ ﺑﺮﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ                     ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎدا ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮش ﺳﻮداﯾﯽ اﺳﺖ

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1399❓ 21) در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ، ﯾﮏ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﻣﻼﯾﯽ وﺟﻮد دارد؛ آن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﺷﮑﻞ درﺳﺖ آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

اﻟﻒ) ﭘﺲ ﻋﺸﻖ از ﺑﺤﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ، ﻓﺮض راه آﻣﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1398❓ 22) در ﻫﻤﮥ ﮔﺰینه‌ها ﺑﻪ ﺟﺰ ............ جمله‌ای ﺑﺎ اﻟﮕﻮی "ﻧﻬﺎد + ﻣﻔﻌﻮل + ﻣﺴﻨﺪ + ﻓﻌﻞ" دﯾﺪه می‌شود.

1) ﻣﺤﺒﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ رﺳﺪ، آن را ﻋﺸﻖ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

2) ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺘﻮان رﺳﯿﺪن ﺗﺎ از ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﺤﺒﺖ دو ﭘﺎﯾﮥ ﻧﺮدﺑﺎن ﻧﺴﺎزد.

3) ﻫﻤﻮاره ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻢ را ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺷﻌﺮ ﺧﻮد ﻣﯿ ﮕﺮداﻧﺪ.

4) آﺗﺶ ﻋﺸﻖ او را ﭼﻨﺎن ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺟﻬﺎن، آﺗﺶ ﺑﯿﻨﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺮداد 1401❓ 23) در ﻋﺒﺎرت "ﺑﺪان ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺣﺴﻦ ﯾﮑﯽ ﺟﻤﺎل اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﮐﻤﺎل." ﮐﺪام واژه ﻫﺎ "ﺳﺠﻊ" دارﻧﺪ؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1399❓ 24) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ، ﺷﺮط راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟

"در ﻋﺸﻖ ﻗﺪم ﻧﻬﺎدن ﮐﺴﯽ را ﻣﺴﻠّﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﺮک ﺧﻮد ﺑﮑﻨﺪ."

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1400      - ﻧﻘﺶ دﺳﺘﻮری واژه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

❓ 25- ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ، دل و ﺟﺎن را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ دی 1398      - ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﻪ ﻧﺜﺮ روان ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

❓ 26- ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺄوا ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ دﯾﺪه، روی ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺮداد 1399❓ 27) در ﻧﻮﺷﺘﮥ "ﺑﺪان ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺣﺴﻦ ﯾﮑﯽ "ﺟﻤﺎل" اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ "ﮐﻤﺎل"؛ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ، از روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﻃﺎﻟﺐ ﮐﻤﺎل اﻧﺪ؛ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺟﻤﺎل ﻣﯿﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ"،

اﻟﻒ) ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺣﺬف ﻓﻌﻞ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ب) ﻣﺮﺟﻊ ﺿﻤﯿﺮ "او" را تعیین ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺮداد 1399❓ 28) ﻧﻘﺶ دﺳﺘﻮری واژه‌های مشخص شده را در ﺟﻤﻠﮥ زﯾﺮ، ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

"او ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ، آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺪه را ﮔﻮﯾﺪ: ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﺤﺐّ ﻣﺎﯾﯽ."

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1401❓ 29) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ دو ﭘﺎﯾﮥ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ "ﻋﺸﻖ" را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

"ﭘﺲ اول ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ و دوم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤّﺒﺖ و ﺳﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ، ﻋﺸﻖ؛ و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﻧﺘﻮان رﺳﯿﺪن ﺗﺎ از ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﺤﺒﺖ دو ﭘﺎﯾﮥ ﻧﺮدﺑﺎن ﻧﺴﺎزد."

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ دی 1397❓ 30) ﻣﺼﺮاع ﻫﺎی ﮐﺪام ﺑﯿﺖ "ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ" ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

اﻟﻒ) ﻟﺒﺨﻨﺪِ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﺖ، ﺻﺒﺢِ ﺳﺘﺎره ﺑﺎران                   آیینه ﻧﮕﺎﻫﺖ، ﭘﯿﻮﻧﺪِ ﺻﺒﺢ و ﺳﺎﺣﻞ

ب) ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻨﺪ                     دﯾﻮارِ زﻧﺪﮔﯽ را زﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎدﮔﺎران

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ دی 1397      - ﻣﻌﻨﯽ اﺑﯿﺎت و ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻧﺜﺮ روان ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

❓ 31- وﺻﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﻮد اﻻ به واﺳﻄﮥ ﻋﺸﻖ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1401❓ 32) ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻣﺼﺮاع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻒ) ای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮ از ﺑﺮگ در ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﺑﺎران ..................................................

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1399

*پ.ن. این سوال عینا در شهریور 1398 تکرار شده بود.      - ﻧﻘﺶ دﺳﺘﻮری واژه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

❓ 33- "ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ، دل و ﺟﺎن را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ."

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1398      - ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪۀ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﺛﺎر زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

❓ 34- ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﺸﻖ:

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﻓﺎرﺳﯽ دی 1399


✔️ 1- ﻧﻬﺎﯾﺖ

✔️ 2-

اﻟﻒ) ای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮ از ﺑﺮگ در ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﺑﺎران

✔️ 3- ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی

✔️ 4- ﺧﻮراک، رﻣﻖ، ﻧﯿﺮو

✔️ 5- ﻓﯽ ﺣﻘﯿﻘﺔاﻟﻌﺸﻖ

✔️ 6- ﺳﺠﻊ

✔️ 7- ﭘﯿﻤﻮدن راه ﻋﺸﻖ (ﻗﺪم در راه ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ) ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدش ﻧﺒﺎﺷﺪ.

✔️ 8- ﻗﻮت: ﻣﻔﻌﻮل / آﺗﺶ: ﻣﺴﻨﺪ 

✔️ 9) ﻋﺸﻖ

✔️ 10- ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ

✔️ 11)

1) الف

2) ب

✔️ 12- ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﻫﻤﺪاﻧﯽ

✔️ 13) 

اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﻦ دو ﻧﺮدﺑﺎن از ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﺤﺒﺖ

ب) ﻋﺸﻖ

✔️ 14)
اﻟﻒ) ← 3  -  ب) ← 1

✔️ 15)

اﻟﻒ) ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﺖ، ﺻﺒﺢ ﺳﺘﺎره ﺑﺎران

✔️ 16- ﻟﺒﺨﻨﺪِ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﺖ ﺻﺒﺢ ﺳﺘﺎره ﺑﺎران

✔️ 17- ﭘﺮواﻧﻪ: ﻧﻤﺎد ﻋﺎﺷﻖ واﻗﻌﯽ

✔️ 18-

اﻟﻒ) ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﻋﺸﻖ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻖ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد (وﺟﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ). (0/5)

✔️ 19- ﻻزم، ﺿﺮوری، آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

✔️ 20- در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺳﺎﻟﺨﻮرده، ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺖ، اﻟﻬﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻋﺸﻖ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺳﺖ.

✔️ 21)

اﻟﻒ) ﺑﻬﺮ

✔️ 22- گزینه2

ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺘﻮان رﺳﯿﺪن ﺗﺎ از ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﺤﺒﺖ دو ﭘﺎﯾﮥ ﻧﺮدﺑﺎن ﻧﺴﺎزد.

✔️ 23) ﺟﻤﺎل و ﮐﻤﺎل

✔️ 24) ﺗﺮک ﺧﻮد ﮐﺮدن و رﻫﺎ ﮐﺮدن دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ و ﺗﻌﻠّﻘﺎت ﻣﺎدی

✔️ 25- دل: ﻣﻔﻌﻮل

✔️ 26- ﻋﺸﻖ در ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎه ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد (ﻋﺸﻖ در دل ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺟﺎی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد) و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

✔️ 27)

اﻟﻒ) ﺣﺬف ﻓﻌﻞ "اﺳﺖ"، ﯾﮑﯽ ﮐﻤﺎل (اﺳﺖ)

ب) ﻫﯿﭻ ﮐﺲ

✔️ 28) ﻋﺎﺷﻖ: ﻣﺴﻨﺪ - ﺑﻨﺪه: ﻣﺘﻤّﻢ

✔️ 29- ﻣﻌﺮﻓﺖ - محبت (0.5)

✔️ 30) "اﻟﻒ" ﯾﺎ "ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﺖ، ﺻﺒﺢ ﺳﺘﺎره ﺑﺎران              آیینه ﻧﮕﺎﻫﺖ، ﭘﯿﻮﻧﺪِ ﺻﺒﺢ و ﺳﺎﺣﻞ" (0/25)

✔️ 31) رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﺗﻨﻬﺎ به وﺳﯿﻠﮥ ﻋﺸﻖ، اﻣﮑﺎن پذﯾﺮ اﺳﺖ.

✔️ 32-

اﻟﻒ) ﺑﯿﺪاری ﺳﺘﺎره، در ﭼﺸﻢ ﺟﻮﯾﺒﺎران

✔️ 33- ﻋﺸﻖ: ﻧﻬﺎد - ﭘﺎک: ﻣﺴﻨﺪ

✔️ 34- ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی


🔷           مشاوره و پشتیبانی ویژه با من          🔷


♦️          فایل پی‌دی‌اف (PDF)           ♦️

دوستان عزیز، شما می‌توانید فایل پی‌دی‌اف این فصل و فصل‌های قبل را که شامل سوالات امتحان نهایی و پاسخ تشریحی رسمی آن‌ها می‌باشند را در انتهای همین مطلب دانلود کنید.💯موفق باشید!💯

🔵مهدی خداوندلو🔵

🟢دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه 470 کنکور تجربی🟢

3/27/2023 5:33:41 PM