منوها - شبکه و نرم‌افزار- نکات درسی - سعید کمالو

در این مطلب می‌توانید خلاصه نکات درس توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده مبحث منوها از رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه که مرتبط با مباحث آزمون 11 شهریور می‌باشد، مشاهده کنید.

منوها - شبکه و نرم‌افزار- نکات درسی - سعید کمالو

خلاصه نکات درس توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده - مبحث منوها - منطبق با مباحث آزمون 11 شهریور

رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه


برای مطالعه بیش‌تر این مبحث به کتاب جامع شبکه و نرم‌افزار مراجعه کنید.


سعید کمالو - مدیر آزمون‌های هنرستان

فایل های ضمیمه

11/29/2022 4:38:05 AM