سیستم‌های اطلاعاتی(1)- شبکه و نرم‌افزار-نکات درسی- سعید کمالو

در این مطلب می‌توانید خلاصه نکات درس دانش فنی پایه مبحث تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی را که منطبق با مباحث آزمون 11 شهریور رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه می‌باشد، مشاهده کنید.

سیستم‌های اطلاعاتی(1)- شبکه و نرم‌افزار-نکات درسی- سعید کمالو

خلاصه نکات درس دانش فنی پایه - مبحث تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی - منطبق با مباحث آزمون 11 شهریور

رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه


برای مطالعه بیش‌تر این مبحث به کتاب جامع شبکه و نرم‌افزار مراجعه کنید.


سعید کمالو - مدیر آزمون‌های هنرستان

11/29/2022 4:19:03 AM