قیاس اقترانی - منطق - درسنامه و تست کنکوری - مهرشاد ایمانی نسب

سلام دوستان عزیز رشته انسانی . . . ! ! ! 🙋‍♂️ در این بخش قصد داریم مروری بر مطالب و نکات درس هشتم منطق یعنی (( قیاس اقترانی )) داشته باشیم .

قیاس اقترانی - منطق - درسنامه و تست کنکوری - مهرشاد ایمانی نسب

سلام دوستان عزیز رشته انسانی  . . . ! ! ! 🙋‍♂️
 
در این بخش قصد داریم مروری بر مطالب و نکات درس هشتم منطق یعنی (( قیاس اقترانی )) داشته باشیم .
 
 امیدواریم مطالب ذکر شده ، شما را در یادگیری بهتر این درس ، یاری دهد . مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400


صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .

🔴  تست  🔴


1-اگر درستی دو قضیه (( الف مساوی ب است )) و (( ب مساوی ج است )) را بدانیم ، کدام عبارت را از نظر منطقی می توانیم درباره آنها بیان کنیم ؟ (کنکور 98 داخل کشور) 

1)دو قیاس معتبر شکل اول و چهارم با آنها تشکیل می شود . 

2)با این دو قضیه ، نمی توان یک قیاس اقترانی معتبر تشکیل داد .

3)با توجه به درستی مقدمات ، صدق نتیجه نیز ضروری است .

4)فقط قیاسی از شکل اول با نتیجه (( الف مساوی ج است )) را تشکیل می دهد . 


2-کدام یک از قیاس های زیر معتبر است ؟ (کنکور 99 داخل کشور)

1)هر ج د است . هر ج ب است . = بعضی د ب است . 

2)هر الف ب است . هیچ الف ج نیست . = هیچ ب ج نیست .

3)هیچ ج د نیست . بعضی د الف است . = بعضی ج الف نیست . 

4)هیچ الف ب نیست . بعضی ج ب است . = بعضی الف ج نیست . 


3-کدام یک از قیاس های زیر معتبر است ؟ (کنکور 99 خارج کشور)

1)هر ج د است . بعضی د الف است . = بعضی ج الف است . 

2)بعضی ج د نیست . هر ج الف است . = بعضی د الف نیست .

3)بعضی ج د است . هیچ ج الف نیست . = بعضی د الف نیست . 

4)بعضی ج د نیست . هر د الف است . = بعضی ج الف نیست . 


4-نتیجه و مقدمه دوم یک قیاس به ترتیب عبارتند از : (( بعضی الف ب است )) و (( هر ج ب است )) . مقدمه اول آن ، کدام یک از قضایای زیر باشد تا اعتبار قیاس حفظ شود ؟ (کنکور 1400 داخل کشور) 

1)بعضی الف ج است .                       2)هیچ ج الف نیست . 

3)بعضی ج الف نیست .                    4)هیچ الف ج نیست . 


5-درباره عبارت (( شکل اول قیاس باطل است ؛ چون مصادره به مطلوب است .)) کدام مطلب را می توان گفت ؟ (کنکور 96 داخل کشور)

1)قیاسی است که مقدمه اول آن نادرست است .                   2)قیاس نیست ؛ چون حد وسط ندارد .

3)قیاسی است که مقدمه دوم آن نادرست است .                 4)قیاس نیست ؛ چون صورت آن غیر معتبر است . 
✅  پاسخنامه  ✅


پاسخ گزینه 2 است . در این قیاس حد وسط وجود ندارد ( مساوی ب و مساوی ج ) . لذا نمی توان با این دو مقدمه ، یک قیاس اقترانی حملی معتبر تشکیل داد .  


پاسخ گزینه 1 است . بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه 2 : شرط سوم برقرار نیست ؛ چون ب در نتیجه مثبت و در مقدمه منفی است .

گزینه 3 : شرط سوم برقرار نیست ؛ چون الف در نتیجه مثبت اما در مقدمه منفی است .

گزیه 4 : شرط سوم برقرار نیست ؛ چون ج در نتیجه مثبت و در مقدمه منفی است . 


پاسخ گزینه 3 است . گزینه 3 همه شرایط اعتبار قیاس را دارد . بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه 1 : شرط دوم نقض شده است ( حد وسط در هر دو مقدمه منفی است ) 

گزینه 2 و 4 : شرط سوم نقض شده است ( الف در نتیجه مثبت اما در مقدمه منفی است )


پاسخ گزینه 1 است . مطابق شرایط قیاس معتبر می دانیم که اگر یک قیاس مقدمه سالبه داشته باشد ، نتیجه هم سالبه خواهد بود اما در صورت سوال بیان شده که نتیجه یک قضیه موجبه است ؛ لذا به کذب گزینه های 2 و 3 و 4 پی می بریم . 


پاسخ گزینه 4 است . عبارت مذکور در صورت سوال اگرچه بر اساس یک قیاس تنظیم شده اما شرایط و صورت قیاس را ندارد و از مقدماتی تشکیل نشده است .تهیه کننده :

مهرشاد ایمانی نسب - دانشجوی دانشگاه علوم قضایی تهران


    سپاس از توجه شما  🤍   

3/25/2023 3:00:00 PM