سوالات انتخابی(بخش نگاه به آینده)آمادگی آزمون 14مرداد1401-هشتم

سوالات طراح شده علوم و ریاضی هشتم مبتنی بر برنامه راهبردی آزمون 14 مرداد از نگاه برتران کانون- آناهیتاجابری زاده، امیررضا سلیمی، شکیبا شیراوند ، مهرشاد عزتخواه، علیرضا قنبری و مهدی کریمی

سوالات انتخابی(بخش نگاه به آینده)آمادگی آزمون 14مرداد1401-هشتم

سئوالات طراحی از نگاه برتران - هشتم.pdf

سوالات طراح شده  علوم و ریاضی هشتم مبتنی بر برنامه راهبردی آزمون 14 مرداد از نگاه برتران کانون- 

آناهیتاجابری زاده، امیررضا سلیمی، شکیبا شیراوند ، مهرشاد عزتخواه، علیرضا قنبری و مهدی کریمی

5/30/2023 12:40:22 PM
Menu