همه مطالب درسی آزمون 31 تیر برای هفتم، هشتم و نهمی ها

در این مطلب، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکات مربوط به آزمون 31 تیر، آزمونک‌های 5 و 10 سؤالی و درسنامه‌های طراحی شده توسط دبیران و رتبه‌های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

همه مطالب درسی آزمون 31 تیر برای هفتم، هشتم و نهمی ها

دانش آموزان عزیز هفتم، هشتم و نهمی، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون 31 تیر، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.


ریاضی
نگاه به گذشته

اعداد صحیح و گویا و اعداد اول- ریاضی هشتم-درسنامه-الهه پروری - یکشنبه 26 تیر

نگاه به آینده

اعداد صحیح و گویا- ریاضی نهم- حنانه اتفاقی - یکشنبه 26 تیر

فارسی
نگاه به گذشته
ستایش/واج آرایی/تشبیه- فارسی هشتم-درسنامه و تست- الهه پروری - چهارشنبه 22 تیر
نگاه به آینده

علوم
نگاه به گذشته
مخلوط و محلول/اتم- علوم هشتم-درسنامه و تست-الهه پروری - چهارشنبه 22 تیر
نگاه به آینده


ریاضی
نگاه به گذشته

راهبرد حل مسئله واعداد صحیح-ریاضی هفتم-درسنامه وتست-الهه پروری - سه شنبه 21 تیر

نگاه به آینده

علوم
نگاه به گذشته

حالت‌های مواد و ویژگی هایش- علوم هفتم-درسنامه و تست-الهه پروری - سه شنبه 21 تیر

روش علمی و کمیت ها/ فلزات- علوم هفتم-درسنامه و تست- الهه پروری - سه شنبه 21 تیر

نگاه به آینده

فارسی

اجزای تشکیل دهنده فعل- فارسی هفتم- درسنامه و تست- الهه پروری - سه شنبه 21 تیر


6/10/2023 4:06:03 AM
Menu