درس هشتم،نهم ودهم_نکات فارسی پنجم دبستان_فائزه کاووسی

درسنامه فارسی پنجم دبستان به همراه پاسخ تشریحی جهت آمادگی برای آزمون فرودین به همراه پاسخ تشریحی جهت

درس هشتم،نهم ودهم_نکات فارسی پنجم دبستان_فائزه کاووسی

درس هشتم دفاع از میهن

واژه آموزی:

میهن دوست:به کسی میگویند که میهن خود را دوست میدارد.

انسان دوست:به کسی میگویند که انسانها را دوست میدارد.

بخوان و بیندیشرئیسعلی: این متناثر سیروس فتحیاست.

حکایت وطن دوستی نوشته علی اکبر دهخدا است.

درس نهم:نام آوران دیروز امروز فردا

دانش زبانی

 فضاسازی‌ در سخن: کوتاهی جملات اطلاعات اندکی به ما می‌دهنداما در جمله گسترش یافته فضای

بیشتری توصیه شدهاست اطلاعات کمتری ازآن دریافت میکنیم.

گاهی با افزودن کلماتی که زمان مکان و موقعیت چگونگی فضارا بیان می کنند نوشته را گویا تر و گسترده‌تر می

سازیم.

شعر سرای امید سروده هوشنگ ابتهاج است.

درس دهم نام نیکو

مفهوم این درس این است که نام نیکو بهتر است مال و ثروت است و نیکویی نام است که ماندگاراست.

واژه آموزی:

نگاه تحسین‌آمیز: یعنی نگاهی که با تحسین وتشویق آمیخته است.

تلاش افتخارآمیز: یعنی تلاشی که با افتخار همراه است. 

غروب خیال انگیز: یعنی غروبی که خیال واندیشه را برمیانگیزد .

نقش شگفت انگیز: یعنی نقشی که باعث شگفتی و تعجب می شود.

3/20/2023 7:53:37 PM