آموزش نشانه ن با شعر

در این مطلب شعر نشانه‌ی «ن» آورده شده است. این شعر به آموزش نشانه‌ی «ن» کمک می‌کند.

آموزش نشانه ن با شعر

آموزش نشانه ن با شعر

نـ غیرآخر ن آخر


                                         ما دو نفر برادر                     غیر آخروآخر

                                         شکلی داریم خمیده              صدا داریم کشیده

                                        دو شکل خوشگل داریم          یک نقطه در دل داریم

                                         در اول نان هستیم                 آخر باران هستیم

منبع :

4/2/2023 9:28:58 AM